Verslo Ciklai

In: Business and Management

Submitted By maule
Words 5638
Pages 23
Verslo ciklai ir
Inžinieriniai inovacinės ekonomikos kūrimo aspektai

Verslo ciklai ir jų rūšys. Ciklo indikatoriai.
Verslo ciklo fazės.
Cikliškumo priežasčių aiškinimas. Ankstyvosios verslo ciklo teorijos. Keinsistinės verslo ciklo teorijos. Klasikinės verslo ciklo teorijos ,,Ilgųjų bangų” teorija.

Verslo ciklai ir jų rūšys. Ciklo indikatoriai.

Verslo ciklais yra vadinami ekonominio aktyvumo svyravimai, kurie matuojami realaus bendrojo vidinio produkto pokyčio tempais. Ekonominio aktyvumo svyravimai turi tendenciją pasikartoti, jų trukmė yra skirtinga. Pagal svyravimų trukmę yra išskiriami trumpalaikiai verslo ciklai (iki 1-2 metų),juos lemia gamybinių atsargų pokyčiai; vidutinės trukmės ciklai. (kartojasi kas 5-12 metų),juos sukelia dažniausiai piniginiai- kreditiniai veiksniai; ilgieji verslo ciklai, kurie trunka 50 ir daugiau metų. Šie svyravimai yra vadinami ilgosiomis bangomis. Verslo ciklai yra laikini nukrypimai nuo ilgalaikės plėtros tendencijos - makroekonominės trajektorijos. Makroekonominė trajektorija atspindi potencialaus BVP dydį (BVP‘) tikrai datai (t1) Ji yra vaizduojama aukštyn kylančia linija (10.1. pav.). Makroekonominę trajektoriją lemia ilgalaikio augimo veiksniai - kapitalo atsargų prieaugis, gamybos veiksnių produktyvumas, gyventojų skaičiaus didėjimas. Makroekonominė trajektorija gali keisti savo padėtį dėl įvairių atsitiktinumų, kaip, pavyzdžiui: karas, gamtos stichija, žemės drebėjimas ir pan. [pic]

10.1 pav. Verslo ciklas ir makroekonominė trajektorija. Jeigu laikotarpiu t1 neplanuotai (dėl atsitiktinumų) sumažėja gamybos apimtis iki BVP’’ lygio ir šis sumažėjimas yra pastovus, tai makroekonominės trajektorijos linija pasislenka žemyn, iš BVP’pot į BVP’’pot padėtį.Ekonominio aktyvumo kitimas bus skaičiuojamas nuo naujos makroekonominės trajektorijos, t.y. cikliniai…...

Similar Documents

Db Oracle

...ir paskirsto informaciją, turinčią konkrečią paskirtį organizacijos veikloje. Ji veikia tam tikroje aplinkoje ir susideda iš dviejų dalių: ❖ Kompiuterizuotos ❖ Nekompiuterizuotos Tai yra dalis organizacijos veiklos. IS apdoroja duomenų įėjimą ir suformuoja išėjimą. IS naudojasi vartotojas arba kita IS. IS kompiuterizuoja vartotojo veiklos funkcijas ir veiklos procesus. IS vadinam taikomąja programine įranga, kuri įdiegiama konkrečioje darbo vietoje. Tai yra vartotojo kompiuterizuota darbo vieta.. Priklauso nuo to kam skirta (vadovui, padalinio vadovui, darbuotojams). Organizaciją sudaro dalys, kurios formuoja organizacijos atsakymus į aplinkos poreikius : ❖ Organizacijos struktūra ❖ Organizacijos strategija ❖ Vadybos ir verslo procesai ❖ Individai ir jų rolės organizacijoje ❖ Inormacinės technologijos (IT) IT yra technologinė ir komunikacinė įranga. Ji turi atitikti veiklos sričių poreikius. IS yra viena iš IT sudedamųjų dalių. Siaurąja prasme IT yra IS technologinė dalis (techninė įranga, DBVS, kompiuterinis tinklas, sisteminė programinė įranga ir kiti įrenginiai). Funkciniu požiūriu IS yra veiklos valdymo proceso grandis. Įeiga- duomenys ir nurodymai Apdorojimas- žmonės, DB, programinė įranga, techninė įranga. Išeiga- duomenys, ataskaitos, skaičiavimo rezultatai Valdymas- sprendimus priimantys žmonės. IS diegiamos svarbiausioms organizacijos veiklos sritims kompiuterizuoti. ❖ Strateginiams uždaviniams ❖ Veiklos......

Words: 6730 - Pages: 27

Experience of Growth and Continuity in Smes: a Study on the Growth Aspects of the Tourism Industry in the Netherlands

...Verslo ir teisės aktualijos / Current Issues of Business and Law ISSN 1822-9530 print / ISSN 2029-574X online 2012, 7(2), 351–364 doi:10.5200/1822-9530.2012.22 VERSLO AKTUALIJOS / CURRENT ISSUES OF BUSINESS Experience of growth and continuity in SMEs: A study on the growth aspects of the tourism industry in the Netherlands Taeke Tuinstra1, Johan Mekkes2, Hiske Koldijk3 1 Doctor of Social Sciences Member of Research Chair Entrepreneurship & Risk Finance NHL University of Applied Sciences P.O. Box 1080, 8900 CB Leeuwarden, The Netherlands E-mail: t.tuinstra@nhl.nl; tel.: +3158 2511 637 2 Doctor of Social Sciences Head of Research Chair Entrepreneurship & Risk Finance NHL University of Applied Sciences P.O. Box 1080, 8900 CB Leeuwarden, The Netherlands E-mail: j.mekkes@nhl.nl; tel.: +3158 2511 495 3 Bachelore of Science Researcher at the Institute for Business and Management Studies NHL University of Applied Sciences P.O. Box 1080, 8900 CB Leeuwarden, The Netherlands E-mail: h.p.koldijk@nhl.nl; tel.: +3158 2511 670 Received 29 October 2012; accepted 4 December 2012 Abstract A vast amount of studies stress the importance of growing enterprises for ensuring employment and economic growth in a country. Moreover, there is a wide variety of studies that identify the characteristics of high-growth firms as compared to those of low-growth firms. There exist also the studies that focus on the characteristics of successful entrepreneurs. The results of......

Words: 3320 - Pages: 14

Things That Start-Up's Should Know

...Pradedančiojo verslininko ŽINYNAS VERSLO PLANAVIMAS 2 TURINYS 1 dalis VERSLO PLANAVIMAS Kas yra verslo planas? Verslo plano rengimo pagrindinės taisyklės Rekomenduojama verslo plano struktūra Verslo plano pateikimas 1 darbalapis: Klausimai, padėsiantys parengti verslo planą Naudinga informacija 2 dalis VERSLO FORMOS IR REGISTRAVIMAS Verslo formos Verslo steigimas ir registravimas 3 dalis DARBO TEISĖ Įmonės kolektyvinė sutartis Darbo sutarties turinys, jos sudarymas ir registravimas Darbuotojų atleidimo iš darbo tvarka Darbo užmokestis, garantijos ir kompensacijos Darbo laikas Poilsio laikas Darbo drausmė ir atsakomybė Įmonės darbo tvarkos taisyklės Pareiginių nuostatų struktūra ir turinys Rizikos versle. Kaip draudimas gali padėti jų išvengti? Duomenų apsauga Išradimai ir patentavimas 4 dalis ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS Darbuotojų sauga ir sveikata Darbuotojų saugos struktūros įmonėse Reikalavimai darbo vietoms 2 darbalapis: Ką pasirinkti? 3 darbalapis: Galimos Darbų saugos ir sveikatos rizikos. Darbuotojų instruktavimas saugos ir sveikatos darbe klausimais Darbdavių, atskirų padalinių vadovų, saugos darbe tarnybų specialistų mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais Nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės ligos Naudinga informacija 1 pvz.: Privalomojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma 2 pvz.: Įmonės (padalinio) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalas 3 pvz.: Darbuotojų saugos ir...

Words: 46483 - Pages: 186

Komunikacijos Su Suinteresuotomis Šalimis Svarba Organizacijos Veiklai

...Komunikacijos su suinteresuotomis šalimis svarba organizacijos veiklai Šiuolaikinėje rinkoje vyraujanti nuolatinė konkurencija iš kiekvienos verslo organizacijos reikalauja ne tik maksimaliai kokybiškų paslaugų ir produktų, bet ir greito bei kokybiško aptarnavimo. Norint išlikti konkurencinga organizacija privalo gerai suvokti ją supančią aplinką ir komunikacijos su suinteresuotomis šalimis svarbą, kuri lemia darnų organizacijos vystimąsi. Kalbant apie verslo organizacijos aplinką, reikia išsiaiškinti suinteresuotųjų šalių sąvoką, sandarą ir reikšmę organizacijai. Suinteresuotieji, tai aplinkos elementai, kurie dalyvauja sprendžiant sudėtingus organizacijos veiklos klausimus reminatis vienga ateities vizija. Šis teiginys trumpai ir aiškiai apibrėžia, kad organizaciją sudaro net tik jos pastate dirbantys žmonės, bet ir išorinė aplinka, kuri yra organizacijos sudedamoji dalis ir daro įtaką tolimesnei organizacijos veiklai. Suinteresuotuosius galima suskirstyti į tokius segmentus : finansinė bendruomenė, klientai, darbuotojai, vyriausybė, tarpininkai, tiekėjai. Finasinę bendruomenę sudaro finansinės institucijos,kaip bankai, taip pat privatūs investuotojai, akcininkai. Organizacija turi palaikyti nuolatini kontaktą su šiuo segmentu nurodydama planų ir vykdomų veiksmų atitikimą, taip puoselėjamas tarpusavio pasitikėjimas. „Klientas yra karalius“ – versle dažnai vartojama sentencija, pagal kurią visa organizacijos veikla turėtų būti orientuota į klientų poreikių tenkinimą....

Words: 653 - Pages: 3

Įmonių Kredito Rizikos Vertinimo Modelių Analizė

...kredito rizikos vertinimas. Kredito rizikai vertinti yra sukurta daug įvairių metodų ir modelių. Kadangi nėra vieno geriausio modelio kredito rizikai įvertinti (gali būti vertinama pavienės paskolos arba viso paskolų portfelio kredito rizika), komerciniai bankai savo veikloje naudoja įvairius metodų bei modelių derinius (žr. 1 pav.). 1 pav. Kredito rizikos vertinimo modeliai (sudaryta autorių) Reitingavimas. Kad kredito rizika būtų veiksmingai valdoma, bankas turi nustatyti jos šaltinius ir tiksliai įvertinti kiekvieno banko skolininko, kiekvienos paskolos ir viso paskolų portfelio riziką. Skolininko ir paskolos rizika bankuose vertinama pasitelkiant reitingų sistemas. Kredito reitingai dažniausiai taikomi verslo klientų vertinimui. Mažmeniniams ir smulkiems verslo klientams taip pat taikoma įvertinimo sistema. Anot A. Dzikevičiaus ir L. Steckytės, reitingas – tai indikatorius, prognozė arba nuomonė apie įmonės ar institucijos gebėjimą vykdyti savo įsipareigojimus, įvertinant galimus nuostolius. Vieno ar kito kredito reitingo priskyrimas ir rizikos lygio nustatymas leidžia bankui grupuoti išduotus kreditus į grupes ir rizikos klases. Rizikos klasių klasifikacija nustato kreditų grupavimą pagal rizikos lygį, kurie būna tokie: kreditai su mažiausia rizika, kreditai su padidinta rizika, kreditai su ribine rizika ir kreditai neatitinkantys taisyklių. Statistinis vertinimas dažniausiai taikomas fizinių asmenų arba mažų ir vidutinių įmonių rizikai vertinti. Stambioms......

Words: 2354 - Pages: 10

Prekinio Kredito Draudimo Reikšmė, Kredito Rizikos Valdymas

... Pagrindiniai kreditų draudimo principai: Kredito limitas yra pagrindinis elementas kreditų draudimo sutartyje. Kredito limitas yra didžiausias ap-draustas konkretaus pirkėjo įsiskolinimo dydis. Kredito limito dydį nustato draudikas. Įsiskolinimai yra drau-džiami tik tų pirkėjų, kuriems yra suteikti kredito limitai. Abi draudimo sutarties šalys – draudėjas ir draudi-kas - kartu pasidalija pirkėjų nemokumo riziką. Paprastai draudiko prisiimtos atsakomybės riba yra 75 - 90 procentų nuo nuostolių sumos; Kreditų draudimas nesuteikia draudiminės ap-saugos susijusioms su draudėju įmonėms arba valstybinėms institucijoms bei naujai įsteigtoms įmonėms, kurios veikia mažiau nei vienerius metus. Kreditų draudimu gali naudotis praktiškai visi verslo sektoriai. Tačiau jis visiškai netinka mažmeninei preky-bai, kai pirkėjai yra fiziniai asmenys. Pirkėjų kreditavimo augimas yra pagrindinė priežas-tis, sąlygojanti padidėjusį įmonės poreikį apyvartiniam kapitalui. Įmonės gali neturėti pakankamai užstato paskoloms iš bankų gauti. Prekinio kredito draudimo polisas gali būti viena iš užstato formų, leidžianti gauti finansavimą iš banko. Išsiuntus prekes užsienio pirkėjui, kuriam yra tai-komas atidėto mokėjimo terminas, susidaro debitorinis įsiskolinimas, kurio pagrindu bankai gali atidaryti kredito liniją. Paskolos padengimo šaltinis yra pirkimo-pardavimo sandoryje numatyti pirkėjų mokėjimai už pristatytas prekes. Jeigu pirkėjas neatsiskaito už gautas prekes, tuomet eksportuotojas gali......

Words: 2803 - Pages: 12

Ekonomika

...VERSLO STRATEGIJA: atvejo analizė Vi l n i aus u n ive rs ite t as Marija Kučinskienė, Laura Žiogelytė, Gražina Jatuliavičienė VERSLO STRATEGIJA: atvejo analizė Mokomoji k nyg a Vilniaus universiteto leidykla Vi l n ius , 2 0 1 2 UDK Turinys Apsvarstė ir rekomendavo išleisti Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Verslo katedra (2011 m. protokolas Nr. 5) Įvadas 1. 2. 5 11 Verslo strategija: teorinis požiūris Praktinių situacijų vertinimas: atvejo analizė 61 Recenzavo: doc. dr. Aida Mačerinskienė lekt. dr. Asta Fominienė 1 atvejis. AB „Snaigė“ – lietuviškų šaldytuvų ateitis 2 atvejis. Humana People to People – padėti žmogui, kuriam reikia pagalbos 3 atvejis. Socialinio tinklo „Facebook“ sėkmės priežastys 87 4 atvejis. UAB „Čili Holdings“ veikla ir plėtros galimybės 96 61 79 5 atvejis. Pokyčiai pasaulio mobiliųjų technologijų lyderės NOKIA veikloje 104 6 atvejis. Starbucks – kavos išsinešti meistras 7 atvejis. „Apple“ – išskirtinė kompanija informacinių technologijų rinkoje 9 atvejis. eBay internetinio verslo sėkmė 170 116 131 148 8 atvejis. Pokyčiai pasaulinėje automobilių pramonėje 10 atvejis. Kompanijos „Nike“ plėtrai sporto prekių rinkoje finišo linijos nėra 181 11 atvejis. Mažmeninė prekyba: „Tesco“ užkariauja pasaulį? 195 ISBN 978-609-459-052-8 © Marija Kučinskienė. 2012 © Laura Žiogelytė, 2012 © Gražina Jatuliavičienė, 2012 12 atvejis. Sėkminga „Google“ veikla – kas slepiasi už šimto nulių?......

Words: 73968 - Pages: 296

Verslo Planas - Internetas.Doc

...VILNIAUS KOLEGIJA INFORMATIKOS IR ELEKTRONIKOS FAKULTETAS | | | | | | | | |VERSLO PLANAS | |EKONOMIKA | | | | | |KURSINIS DARBAS | | ...

Words: 4587 - Pages: 19

Xxxxuajka

...Strateginiai pasirinkimai. Strategijų rūšys. Hierarchija. Klasifikacija. Keliami uždaviniai: - išsiaiškinti galimus korporatyvinio (bendrojo) lygio strategijų ir tarptautinių strategijų pasirinkimus; - išsiaiškinti galimus verslo lygio strategijų (arba konkurencinių strategijų) pasirinkimus; - išsiaiškinti galimus funkcinio lygio strategijų pasirinkimus. Visa apimantis strateginio valdymo modelis External Audit 2 Strategy Analysis & Choice 5 Vision & Mission Statements Strategies In Action 4 Implement Strategies: Mgmt Issues 1 6 Implement Strategies: Marketing, Fin/Acct, R&D, CIS Measure & Evaluate Performance 7 8 Internal Audit 3 2 Strateginė analizė ir pasirinkimai Ar patyriai nesėkmę ar lydėjo sėkmė, bet kuriuo atveju įvertink (fiksuok) ir daryk tai geriau. Ne tik produktus, bet, jei tai būtina, visą kompaniją. “Whether it’s broke or not, fix it — make it better. Not just products, but the whole company if necessary.” —Bill Saporito— 3 Strateginė analizė ir pasirinkimai Daryk įsivaizduojamus sprendimus, remdamasis objektyvia (realia) informacija. 4 Bendroji ir verslo vieneto strategijos Bendra pridėtinė vertė Organizacinė erdvė Bendrasis (korporatyvinis) valdymas Bendroji strategija Verslo strategija Produktai Rinkos Konkurencinis pranašumas Korporacinei (bendrajai) įmonės strategijai keliami šie reikalavimai n n n n n n Nustatyti bendrą visos organizacijos veiklos strateginę kryptį ir......

Words: 1595 - Pages: 7

Fake

...KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS MUZIKINIS KLUBAS *N*O*R*T*O*N* Verslo planas Mokslinis vadovas: dėst.Lukoševičius Autorius: VV-2/2 gr. stud. Andrius Gudleikis KAUNAS, 2004 TURINYS Įžanga ............................................................................................ 1. Verslo tikslai ............................................................................... 1.1 Verslo plano paskirtis ....................................................... 1.2 Bendrieji verslo uždaviniai ................................................ 1.3 Specijiniai verslo tikslai ..................................................... 2. Tikslų medis ................................................................................ 3. Svarbiausios žinios ..................................................................... 3.1 Ekonominiai veiksniai ...................................................... 3.2 Socialiniai veiksniai ........................................................... 3.3 Politiniai veiksniai ............................................................ 3.4 Šakos analizė. Rinkos dydis .............................................. 4. Personalas .................................................................................. 5. Vadovavimas .............................................................................. 6. Paslaugos ir......

Words: 3829 - Pages: 16

Apdirbamoji Pramone

...išsivysčiusiose šalyse. Dėl drastiško pardavimų smukimo 2009m jam pagerėti galimybių nebuvo, tačiau vieno dirbančiojo sukurta pridėtinė vertė to meto kainomis sumenko palyginti nedaug – vos 3% , to kaina buvo ženklus darbuotojų dalies atleidimas antrus metus iš eilės: 2008m sąliginis darbuotojų skaičius apdirbamojoje gamyboje sumažėjo beveik 7% , o 2009m daugiau nei 22% iki 153tūkstančių. 2010m duomenyse darbo našumo šuolių tikėtis neverta,nes AP materialinių investicijų lygis 2009m labai sumenko, o palyginti su sėkmingais 2007m, jų apimtis smuko 2,6 karto. Štai kokios priežastys tai lėmė: ........ AP raida stipriai priklauso ne tik nuo eksporto rinkų plėtros, bet ir nuo verslo aplinkos mūsų valstybėje. Dabartinė krizė skatina šalies valdžią ir verslininkus bendromis pastangomis iš esmės pagerinti verslo aplinką ir pakelti ekonomikos konkurencingumą. Jei tai pavyks, apdirbamosios pramonės ,kaip ir kitų ūkio sektorių, nuosmukis neturėtų pernelyg užtrukti....

Words: 290 - Pages: 2

Technologiniai Verslo Aplinkos Veiksniai

...naujos technologijos davė naujas galimybes verslui, turėjo esminę įtaką ne tik pokyčiams verslo aplinkoje, suteikė pagreitį ekonomikai tačiau pakeitė ir socialinę aplinką. Pastaraisiais dešimtmečiais sparčiai vystantis naujausioms technologijos -informacinėms komunikacinėms technologijoms, kurių plėtra prilyginama revoliucijai, susidarė prielaidos naujai ekonomikai –žinių ekonomikai, gaminama daugiau, geriau, greičiau, pigiau, o tuo tarpu rankų darbą dirbančių žmonių ženkliai mažėja, naudojama mažiau resursų. Plinta žiniomis grindžiama veikla, čia technologijos, telekomunikacijos vysto socialinius ir gamybinius santykius, randasi nauja darbuotojai –žinių darbuotojai. Informacinių ir komunikacinių technologijų plėtra globalizuoja rinkas, keičiasi verslo valdymo modeliai, kas skatina augimą ir didesnę konkurenciją. Naujausios informacinės komunikacinės technologijos „sugriovė“ pasaulio valstybių sienas, atvėrė naujas rinkas, pasaulis tapo „plokščias“ ir rinkos ir informacija prieinama greitai ir pigiai. Informacinės - komunikacijos technologijos sukuria globalią konkurenciją kur inovacijos vaidina didesnį vaidmenį nei lig šiol pagrindinį vaidmenį vaidinusi masinė produkcijos gamyba, šiandiena pagrindinės investicijos nukreipiamos į koncepcijas bei priemones jas kurti. Informacinių technologijų pagrindu sukurtos modernios duomenų perdavimo ir valdymo sistemos, visiškai pakeitė verslo struktūrą ir aplinką, kurios pamatai buvo padėti dar pirmųjų industrinių revoliucijų......

Words: 2199 - Pages: 9

Investiciniu Projektu Analize

...modeliai 7 4.1 Investicinio projekto verslo plano struktūra ir sudarymo tvarka 7 4.4 Žaliavos ir ištekliai 9 4.6 Projekto išdėstymo vieta 9 4.9 Darbo ištekliai 11 4.10. Projekto įgyvendinimo planavimas ir biudžeto sudarymas 11 1.1 Projektinio valdymo prielaidos ir misija Projektų valdymas- sistemos pokyčių, įgyvendinamų pagal iš anksto nustatytas taisykles, laikantis biudžeto ir laiko apribojimų, procesas; tai mąstymo būdas, apimantis ir specialiąsias, ir platesnio pobūdžio, negu reikia profesijai, žinias. Projekto požymiai- unikalumas, aiškus tikslas ir kokybė, tiksliai apibrėžta trukmė ir išlaidos; pasikartojanti daug kartų veikla nelaikoma projektu. Ekonominio valdymo f-jos: 1. pagrindinės (projekto darbus nustatančios, kontroliuojančios ir reguliuojančios funkcijos); 2. aptarnavimo (informacinė, ekspertinė-analitinė, normatyvinė-metodinė f-jos) „Stiprieji“ valdymo elementai – rodo formaliąją organizacijos struktūrą, realizuojamą per įv. kiekv. Konkrečios organizacijos dokumentus (svarbiausi jų- organizacinės struktūros, strategijos, valdymo sistemos). „Silpnieji“ valdymo elementai- išreiškia neformalią organizacijos pusę, kuri iki šiol traktuojama kaip nepažinta, iracionali ir intuityvi, kadangi šių elementų buvimas pastebimas ne iš formalių dokumentų, o pasireiškia per organizacijos darbuotojų elgesį. Makrolygiu „stiprieji“- mokesčių, investicijų politikos, politika mokslinių tiriamųjų arbų atžvilgiu; „silpnieji“ –valstybės ir verslo santykiai, valdymo ir......

Words: 7282 - Pages: 30

Gamyba

...kontroliuoja daugumą šios įmonės dalyvių balsų; 5) dėl to paties fizinio asmens ar kartu veikiančių fizinių asmenų veiklos susiformavę įmonių ryšiai, jei šios įmonės verčiasi tokia pačia veikla ar tokios pačios veiklos dalimi toje pačioje atitinkamoje rinkoje ar susijusiose rinkose. • Susijusi rinka – atitinkamos rinkos tiesioginių vartotojų ar tiesioginių tiekėjų rinka. Partnerinės įmonės – įmonės, tiesiogiai ar netiesiogiai (per vieną ar kelias susijusias įmones) turinčios nuo 25 iki 50 procentų kitos įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba tiesiogiai ar netiesiogiai turinčios nuo 25 iki 50 procentų visų kitos įmonės dalyvių balsų. 3. Gamybos verslo kurimas ir gamybos įmoniu samprata Gamybos verslo kurimas: Svarbiausia susidaryti aiškų gamybos proceso vaizdą ir įvertinti ar gamybos pajėgumai yra pakankami planuojamai veiklai. • Pasirinkus gamybos organizavimo tipą reikia apsibrėžti gamybos proceso schemą, parodant operacijų seką nuo medžiagų gavimo iki gatavos produkcijos sandėliavimo. • Gamybos procese būtina apsibrėžti kas bus gaminama, kokia įranga naudojama, kaip planuojama apsirūpinama ištekliais, kaip bus valdoma kokybė gamybos procese. • Reikia nusimatyti racionalų daro organizavimą, darbo pasidalijimą gamyboje, darbo metodus. • Būtina numatyti reikalingas patalpas ir įrenginius. Apskaičiuoti reikalingas investicijas. • Planuojant produkcijos gamybai reikalingas......

Words: 1216 - Pages: 5

Banks

...m. kovo 31 d. duomenimis „Swedbank“ grupė aptarnauja 7,8 mln. privačių ir 600 000 verslo klientų ir turi 315 skyrius Švedijoje bei 200 skyrius Baltijos šalyse. Grupė taip pat vykdo veiklą Kopenhagoje, Helsinkyje, Kaliningrade, Liuksemburge, Marbeloje, Maskvoje, Niujorke, Osle, Šanchajuje, Sankt Peterburge ir Ukrainoje. 2012 m. kovo 31 mėn. mūsų balansas siekė 1 889 mln. SEK. „Swedbank" šaknys siejamos su 1820 m. Švedijoje pradėjusiais veikti taupomaisiais bankais. Švedijoje taupomieji bankai susikūrė tam, kad padėtų žmonėms siekti aukštesnio gyvenimo lygio ir užtikrintų didesnį jų finansinį saugumą. „Swedbank" savo veikla siekia to paties tikslo: prisidėti prie daugelio žmonių ir įmonių finansinio stabilumo užtikrinimo. Tai reiškia subalansuotą ekonomiką, kuri lemia individo ir visos visuomenės gerovę. Sakydami „daugelio", norime pabrėžti, kad „Swedbank" rūpinasi dauguma gyventojų ir įmonių, neapsiribodami išskirtiniais klientais. Savo veikloje rūpinamės ir privačiais klientais, ir mažomis bei vidutinėms įmonėms. Mes tikime tradicinės bankininkystės modeliu, orientuotu į glaudų bendradarbiavimą su klientais ir jų konsultavimą. „Swedbank" darbuotojai yra atidūs klientų norams ir veikia į juos atsižvelgdami. Mes turime orientuotis į savo klientų poreikius, ne į produktus. 1.1.3. Medicinos bankas Medicinos bankas - finansų institucija, teikianti banko paslaugas privatiems asmenims ir verslo klientams. Bankas savo veiklą pradėjo 1992 metų lapkričio 24 dieną Vilniaus......

Words: 4948 - Pages: 20

Whitney Houston | History Essay Topics | Comma and Its Usage