Internacionalni Menadzment

In: Business and Management

Submitted By Dragojlo
Words 1945
Pages 8
Internacionalni menadžment

Internacionalne biznis korporacije
Internacionalna firma obavlja svoje biznis transakcije izvan svoje matične zemlje i može finansirati značajne inostrane investicije, ali to ne znači da je obavezno i globalno preduzeće. Karakteristike globalne organizacije su integrisani sistemi internacionalnih operacija i menadžment koji drži kompaniju zajedno u smislu međuzavisnog napora.
Transnacionalna korporacija (TNC) je izraz koji Ujedinjene Nacije koriste od početka 80-tih godina i označava "globalno integrisane" organizacije za razliku od onih koje se bave internacionalnim transakcijama bez ekspanzivnih internacionalnih odgovornosti ili interesa. Ujedinjene Nacije podstižu širu primenu termina transakcionalna korporacija da bi ukazale na multinacionalno preduzeće sa globalnim interesima. OUN definiše transnacionalnu korporaciju kao preduzeće koje sadrži celine u dve ili više zemalja, bez obzira na formu i oblast aktivnosti tih celina; koje posluje u okviru sistema odluka, koje pak dozvoljavaju koherentne politike i zajedničku strategiju za jedan ili više centara u kojima se donose odluke.
Multinacionalna korporacija (MNC) je kompanija sa značajnim direktnim stranim investicijama u barem još jednoj stranoj zemlji, izuzev od kuće, i sa aktuelnim menadžment odgovornostima za aktivnosti u stranim operacijama.

Definicija internacionalnog menadžmenta
Internacionalni menadžment je vezan za vlasništvo i menadžent sredstava i operacija izvan granica matične zemlje. Osnovne odgovornosti menadžera - planiranje, organizovanje, rukovođenje i kontrola - ostaju ne promenjene, ali ove aktivnosti postaju komplikovanije i predstavljaju izazov kada organizacija stupa u višekulturnu sredinu. Nasuprot tome internacionalni biznis je sveobihvatni koncept koji obuhvata trgovinu, finansije, prakse prodaje i kupovine od kompanija u drugim zemljama i političku…...

Similar Documents

Menadzment Skripta

...1. Menadzment Sta je menadzment? Nauka koja izucava na koji nacin planiramo da obavljamo radne zadatke, organizujemo kompaniju da bude efektivna I efikasna, predvodimo I motivisemo zaposlene I uspostavljamo kontrolne mehanizme da bismo se uverili da se nasi planovi sprovode u delo I da ce nasi ciljevi biti ispunjeni. Definise se I kao obavljanje posla uz pomoc drugih. Efikasnost podrazumeva obavljanje poslova uz minimalni napor/trosak/otpad. Efektivnost je izvrsavanje zadataka koji doprinose ostvarenju organizacionih ciljeva (kvalitetna uslga I zadovoljstvo kupaca) Funkcije menadzmenta 1. Planiranje – odredjivanje organizacionih ciljeva I nacina na koji se oni ostvaruju. To je jedan od najboljih nacina da se poboljsaju poslovne performanse. (vise o tome u poglavlju planiranje I odlucivanje) 2. Organizovanje – je odlucivanje o tome gde ce se odluke donositi, ko ce obavljati koje poslove I ko ce u kompaniji raditi za koga. 3. Vodjenje – podrazumeva inspirisanje I motivisanje zaposlenih da naporno rade da bi ostvarili ciljeve. 4. Kontrola – nadgledanje napretka u ostvarivanju ciljeva I preduzimanje korektivnih akcija kad je to potrebno. Vrste menadzera 1. Top menadzeri (npr. Generalni direktor, CEO, operativni direktor) odgovorni su za opsti pravac razvoja jedne organizacije- stvaraju uslove za promenu, definisu dalekoseznije misije I vizije za kompaniju. Druga odgovornost je stvaranje osecaja posvecenosti I zajednicke odgovornosti za performanse......

Words: 12479 - Pages: 50

Red Bull

...dobavljači, kupci, proizvodnja, finansije itd. IT-e kreiraju sponu između ovih aktivnosti preko vrijedonosnog lanca. To transformira aktivnosti vrijedonosnog lanca i također fizičke komponente proizvoda , te procese ili smanjenjem cijena koštanja vrijedonosnih aktivnosti ili preko deferencijacije proizvoda. Model vrijedonosnog lanca Aktivnosti podrške Temeljne aktivnosti Najniži nivo menadžmenta - rezime transakcija, deteljni izvještaj o problemima, operacionalni planovi i politike, kontrolni postupci, akcije i odluke koje se odnose na najniži nivo menadžera. Različiti tipovi informacija su potrebne za različite funkcije biznisa ( proizvodnja, marketing, finansije, računovodstvo, menadžment ljudskih resursa, itd). Tako , menadžeri mogu planirati, organizirati, upravljati, rukovoditi ljudskim resursima i kontrolirati bez informacija. U cilju da budu efektivni i efikasni, oni trebaju pravu informaciju u pravo vrijeme, pravo mjesto i u pravoj količini. Postoje tri razloga zašto su menadžerima potrebne informacije : 1. U cilju donošenja efektnih odluka 2. U cilju kontroliranja aktivnosti u organizaciji 3. U cilju koordinacije organizacijonih aktivnosti I sve ovo u cilju dostizanja neke konkurentske prednosti nad kompanijama u istoj ili sličnoj industriji, koje vodi do uspješnog menadžementa kompanija ili biznisa. Netačne, nepotpune ili uljepšane informacije ili informacije koje se otkriju prekasno su......

Words: 310 - Pages: 2

International Management

...This script was made by: [pic] MEĐUNARODNI MENADŽMENT 2006. 1. TEORIJE MEĐUNARODNE TRGOVINE I REZULTATI EMPIRIJSKIH ISTRAŽIVANJA RELEVANTNI ZA MEĐUNARODNI MENADŽMENT Pristupi izvorima komparativnih prednosti Prilikom analize teorija međunarodne trgovine polazi se od teorije apsolutnih prednosti A. Smitha, koja je neposredno vezana za međunarodnu podelu rada. A. Smith dolazi do zaključka da bi bilo nerazumno za jednu zemlju da proizvodi ona dobra koja može da jeftinije nabavi iz drugih zemalja u razmenu za svoje proizvode. U uslovima slobodne trgovine koja omogućava da se svaka zemlja specijalizuje u onoj vrsti proizvodnje za koju postoje najpovoljniji uslovi. Smithova teorija se zasniva na radnoj teoriji vrednosti - proizvodi vrede onoliko koliko je u njima inkorporirano društveno potrebnog rada i u toj razmeri se i razmenjuju na tržištu. A. Smith je nerealno pretpostavio potpunu mobilnost faktora proizvodnje. D. Ricardo – Zemlja će se u međunarodnoj razmeni specijalizovati u onoj proizvodnji u kojoj, iako je skuplja, proizvodi relativno najmanje skupo, odnosno u onoj proizvodnji u kojoj, iako jeftinija, proizvodi relativno najjeftinije. Pri tome se posmatra odnos proizvodnja/faktor. G. Haberler unosi u teoriju spoljne trgovine princip graničnih troškova. Po G. Haberleru do izvoza dolazi kada su granični troškovi dodatne proizvodnje u jednoj zemlji niži od odgovarajućih graničnih troškova dodatne iste proizvodnje u drugim zemljama, ako se uključe......

Words: 14018 - Pages: 57

Buissnes Plan

...Akademija lepih umetnosti Smer: Masovni mediji i novinarstvo Seminarski rad iz predmeta -Menadzment malog biznisa- [pic] Studenti: Prof. Dr. Beograd, Maj 2006. godine SADRZAJ; Sta je biznis plan?................................................................................3 Kome je namenjen biznis plan?............................................................4 U kojim situacijama je potreban biznis plan?........................................5 Šta omogućava biznis plan?..................................................................5 Smernice za pisanje biznis plana..........................................................6 Početne napomene...............................................................................7 Prezentacija biznis plana......................................................................7 Kako NE treba pisati biznis plan...........................................................8 Koliko treba da bude dugacak biznis plan.............................................9 Sadrzaj biznis plana...........................................................................10 Kako napisati biznis plan....................................................................12 SWOT analiza.....................................................................................17 ...

Words: 3163 - Pages: 13

Training and Development

...the environment, to create innovations and guarantee the success of organizations, as well as the succes of the individuals within the organization. In that sense, organizations will be more like classrooms, managers like teachers, and employees like disciples. REFERENCES 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Argiris, K, Učiti pametne ljude kako da uče, London, 1998 Draker, P, Moj pogled na menadžment, Adizes, Novi Sad, 2001 Ikač, N, Menadžment ljudskih resursa, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2006 Kukrika, M, Kako biti konkurentan na globalnom tržištu: menadžment znanjem i intelektualnim kapitalom, Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Beograd, 2003 Peters, T, Uspešan u haosu, Grmeč, Beograd, 1996 Pržulj, Ž, Menadžment ljudskih resursa, Institut za razvoj malih i srednjih preduzeća, Beograd, 2002 Sengi, P, Peta disciplina, Adizes, Novi Sad, 2003 Tisen, R, Andriesen, D, Depre, F, L: Dividenda znanja, Adizes, Novi Sad, 2006 Torington, D, Menadžment ljudskih resursa, Datastatus, Beograd, 2004 Šušnjar, Š, G, Zimanji, V, Menadžment ljudskih resursa, Ekonomski fakultet, Subotica, 2006 Vujić, D, Menadžment ljudskih resursa i kvalitet, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2003 OBUKA I RAZVOJ ZAPOSLENIH I UČEĆA ORGANIZACIJA Jelena Vemić Globalna konkurencija i munjevitost promena potenciraju važnost ljudskog kapitala u organizaciji, kao i brzinu i načine na koje taj kapital stiče znanja. U ekonomiji u kojoj je jedina izvesnost neizvesnost, siguran izvor trajne kompetitivne......

Words: 3624 - Pages: 15

Intelektualni Kapital

...svake podjele tako da se intelektualni kapital ne sastoji od podjele na navedene već od njihove međusobne povezanosti. To znači da je kapital najjači tamo gdje su ove veze najčvršće. Bez obzira koliko jak ovaj kapital bio, bez obzira na kompleksna i kvalitetna rješenja koja se tiču računarskih mreža, baza podataka, talenata inžinjera, loš menadžement će to obezvrijediti. 2.4. UPRAVLJANJE INTELEKTUALNIM KAPITALOM Menadžment intelektualnim kapitalom je strateška aktivnost koja mijenja efikasnot poduzeća. Na ovaj način svaki uposlenik postaje svjestan svoje uloge u lancu stavaranja vrijednosti. Menadžemt intelektualnim kapitalom pomaže u otkrivanju skrivenog ili evendualno nedovoljno iskorištenog znanja koje se nalazi unutar poduzeća. Mnogi poslovni subjekti sa velikim znanjem prihvataju ljudski apsekt intelektualnog kapitala kao kritičan za njihov opstanak. Uspješna primjena tehnologije povezana je s upravljanjem intelektualnim kapitalom i na ovaj način se omogućava bolje upravljanje intelektualnom imovinom i brže razvijanje znanja kao resursa. Menadžment intelektualnim kapitalom neophodan je za poduzeća koja žele da budu uspješna na globalnom nivou. Intelektualni kapital sam po sebi predstavlja važan strateški faktor u intenzivnoj ekonomiji. Prepoznavanje intelektualnog kapitala i kvalitetno upravljanje istim predstavlja sinonim za uspjeh poslovnog subjekta modernog doba i 21. stoljeća. Intelektualni kapital je intelektualni materijal – znanje, informacija,......

Words: 3353 - Pages: 14

Student

...Ekonomski fakultet u Sarajevu Syllabus predmeta FINANSIJSKI MENADŽMENT Nivo: dodiplomski studij Godina: III Semestar: V Broj ECTS kredita: 5 Predavači: Doc. dr Azra Zaimović Kabinet: 57 a/III E‐mail: azra.zaimovic@efsa.unsa.ba Konsultacije: Utorak, 11.00 – 12.00 Ass. mr Jasmina Mangafić(g3 ig4) L4 Kabinet:70/III Arnela Mustafić i g4) L4 E‐mail: arnela.mustafic@gmail.com Cilj predmeta Finansije su u pravom smislu suština savremenih ekonomskih sistema. Dobar finansijski menadžment je stoga od ključne važnosti za ekonomsko zdravlje kako kompanija, tako i nacionalnih ekonomija, pa i svijetske privrede. Stoga, finansijski menadžment treba istinski razumjeti, što je lakše rečeno, nego urađeno. Cilj predmeta je upoznavanje studenata s načinima kako kompanija prikuplja sredstva, kako ih alocira i kako upravlja nabavljenim sredstvima. Istražujući finansije na nivou kompanija, često zalazimo i u granične discipline. Studenti će razumjeti finansijske probleme s kojima se suočavaju biznisi danas, te će biti osposbljeni za rješavanje istih. Plan rada |Sedmica |Tematska jedinica |Readings/Literatura | |I |Uloga i ciljevi finansijskog menadžmenta |Van Horne, Wachowicz P1 | |II |Poslovna i finansijska okolina |Van Horne, Wachowicz......

Words: 517 - Pages: 3

Bscit

...companies. All over the world there are special methods for business security, especially data base security which are open to the Internet. Everyday e-mails, as well as business massages between business partners inside e-trading are under this kind of security. Key words: Security, Risk control, Law, E-business 1. UVOD Već duže vreme postoji politička volja da kao zemlja uđemo u Evropu, gde bi po svim realnim elementima trebalo da pripadamo. Sa druge strane moramo se zapitati da li smo tehnološki dovoljno pripremljeni za tu stvar? Da li poslovni i tehnološki standardi i zakonska regulativa, a pre svega naša poslovna praksa prate sve strožije kriterijume koje postavlja Evropska zajednica za ulazak? Da li je blagovremeno naš poslovni menadžment edukovan da primenjuje usvojena i/ili najavljena međunarodna pravila u poslovanju? To su pitanja na koja bi svi želeli da imamo pozitivan odgovor. Da li će odgovor biti pozitivan u mnogome zavisi od nas samih, naše organizacije i shvatanja trenutka u kome se nalazimo, želje i potrebe da se uhvatimo sa tim novim izazovima. Jedna jako široka oblast delovanja i zahtevane edukacije, čija primena predstavlja jedan od uslova ulaska u Evropsku zajednicu, a standardan je deo opšteg poslovanja je bezbednost poslovnih podataka u širem smislu tog pojma. Ova kategorija je posebno bitna u elektronskom poslovanju[i]. U savremenom svetu, Internet sve više postaje stalan alat u funkciji redovnog poslovanja, on postaje sastavni deo poslovne......

Words: 4825 - Pages: 20

Tqm - Total Quality Managment

...Baldrige nagrade za kvalitet i nagrade Evropskog odbora za kvalitet, TQM pristup je našao široku primenu u SAD-u i Evropi. Tada su definisani i osnovni principi primene TQM-a: 1. Potrošači definišu željeni kvalitet proizvoda ili usluga, što predstavlja početnu tačku u implementaciji TQm pristupa. 2. Viši menadžeri su u potpunosti odgovorni za strategiju kompanije, vrednos kompanije i postojeću organizacionu kulturu, kao i njihovu povezanost sa sveukupnim kvalitetom. 3. Kvalitet prvenstveno zavisi od dizajna sistema i izvršavanja procesa po najvišim standardima. 4. Osnova TQM filozofije je težnja za neprekidnim usavršavanjem i kontinualnim povećavanjem standarda. 5. Liderska pozicija u kvalitetu na tržštu se postiže samo ukoliko menadžment jasno definiše ciljeve kompanije. 6. Neophodno je potpuno razumevanje ključnog procesa poslovanja i donošenje odluka koje su zasnovane na činjenicama. 2 3 Definicija kvaliteta po JUS ISO 9000:2000 Definicija TQM: Rampersad H. 4/22 TQM Branko Puzić 7. Primenom odgovarajuće edukacije u vidu obuke, svi zaposleni se uključuju u proces unapreñenja kvaliteta. 8. Ključni delovi sistema kvaliteta obuhvataju proces stvaranja kvaliteta i prevenciju pojave grešaka i nepravilnosti. 9. Promenom unapreñenja dolazi se do skraćenja vremena trajanja svihprocesa. 10. Pravilnomkomunikacijom se dobavljači kompanije uključu u ispunjenje ciljeva kvaliteta. Razvoj kvaliteta počinje 20.-tih godina dvadesetog veka. TQM......

Words: 5505 - Pages: 23

Cross Cultural Competence

...klijenata Djelatnost ili sektor Bankarstvo OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE 10/10/2014–danas Master studij (II ciklus) Ekonomski fakultet Sarajevo Trg Alije Izetbegovića 1, 71000 Sarajevo Sarajevo (Bosna i Hercegovina) www.efsa.unsa.ba 20/09/2010–23/09/2013 VSS Bachelor menadžmenta Ekonomski fakultet Sarajevo Trg Alije Izetbegovića 1, 71000 Sarajevo Sarajevo (Bosna i Hercegovina) www.efsa.unsa.ba Računovodstvo, Finansijsko računovodstvo, Osnove menadžmenta, Finansijska i aktuarska 2/7/15 © Europska unija, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Stranica 1 / 2 Životopis Selimović Amina matematika, Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu, Statistika u ekonomiji i menadžmentu, Finansijski menadžment 01/09/2006–11/06/2010 SSS Ekonomski tehničar Srednjoškolski centar Vogošća Jošanička 119, 71320 Vogošća Vogošća (Bosna i Hercegovina) Knjigovodstvo, Matematika, Finansije, Ekonomika preduzeća OSOBNE VJEŠTINE Materinski jezik bosanski Ostali jezici RAZUMIJEVANJE GOVOR PISANJE Slušanje Čitanje Govorna interakcija Govorna produkcija engleski B1 B1 A2 A2 B1 njemački A1 A1 A1 A1 A1 Stupnjevi: A1 i A2: Početnik - B1 i B2: Samostalni korisnik - C1 i C2: Iskusni korisnik Zajednički europski referentni okvir za jezike Komunikacijske vještine Dobre komunikacijske vještine stečene tokom kontaktiranja klijenata za potrebe funkcija koje......

Words: 394 - Pages: 2

Strategijski Menadzment

...    STRATEGIJSKI MENADŽMENT EFIKASNA PRIMENA MOĆI - SUŠTINA USPEŠNOG LIDERSTVA!!!IZVORI MOĆI:  ORGANIZACIONE BAZE MOĆI ~ moć koju osoba ima zahvaljujućiformalnom položaju u organizaciji: - legitimna moć - moć nagrađivanja - moć prinude - moć informisanja  LIČNI IZVOR MOĆI: - referentna moć - ekspertska moć PRIMER: Džek Velč- Predsednik Dženeral elektrik UPRAVLJANJE INOVACIJAMA Tipovi inovacije prema stepenu inovativnostiRadikalne inovacije: • Fundamentalne promene koje znače udaljavanje od postojeće prakse • Revolucionarne promene koje mogu izmeniti industrijsku granu:stvaranjem novih proizvoda ili procesa • Značajni izvori konkurentske prednosti (električna energija, telefoni,tranzistori)… Postepene inovacije:  Poboljšanja i unapređenja postojeće prakse: procesa ili proizvoda  Evolucija radikalnih inovacija  Izvori su konkurentske prednosti (zamrznuta hrana, sportskapića, elektronsko računovodstvo) UPRAVLJANJE INOVACIJAMATIPOVI INOVACIJA- prema sadržiniINOVATIVNI PROIZVODI- kreiranje novih proizvoda koji u potpunostiodgovaraju zahtevima potrošača. Posebno aktuelni u ranijim fazama životnogciklusa grane i kod primene strategije diferencijacije. INOVATIVNI PROCESI- odnose se na poboljšanja procesa u organizacijiputem oslanjanja na nove tehnologije i nova znanja. Pojavljuju se u kasnijimfazama životnog ciklusa grane i dovode se u vezi sa strategijom opštegvođstva u troškovima. IZAZOVI KOJE NAMEĆE INOVACIJA CEO......

Words: 465 - Pages: 2

Bank Controlling

...rizika, bilo da su to finansijske ili neke druge operacije kontrolnog sistema, se izvode od strane internih kontrolora koji prate, pregledaju, ocenjuju i vrednuju izveštaje, sistematično izveštavajuću menadžment banke kako bi se sve odvijalo prema gore navedenom procesu. Sistematičan proces, kao što je bankarski kontroling, sadrži brojne podfunkcije. Jedna od njih jeste, na primer, podfunkcija koja kao integrisani proces služi za kontrolu, inspekciju i nadgledanje rizika koje banka preduzima o kojima će kasnije biti reči. Spektar operacija koje pripadaju funkciji bankarskog kontrolinga treba da bude izvršen od strane direktora, upravnog odbora, top menadžmenta, kadrova banke na svim nivoima, poreskih inspektora, odeljenja za unutrašnju kontrolu i odeljenja za upravljanje rizikom. Upravni odbor je odgovoran za preuzimanje svih mera koje su potrebne kako bi se zadaci bankarskog kontrolinga odvijali odvojeno i nezavisno od bankarskih primarnih aktivnosti. Top menadžment ima odgovornosti koje obuhvataju kontroling strategije, politike, ali i slične odgovornosti kao upravni odbor sa razlikom što top menadžmentu je potrebno odobrenje upravnog odbora. Merenje, praćenje i kontrola rizika je takođe pored odeljenja za upravljanje rizikom i oblast kojom mora da se bavi top menadžment. Bilo koja osoba u organizaciji jedne banke koja je postavljena na poziciju senior menadžera ne bi trebalo da bude zaposlena u bilo kom komitetu koje se bavi kontrolom i upravljanjem rizikom,......

Words: 3237 - Pages: 13

Menadzment Tehnologije I Razvoja

...MENADZMENT TEHNOLOGIJE I RAZVOJA MT 4-1 Operativni menadzment tehnologije 1.Prema prirodi svog nastanka sistemi mogu biti: (zaokruziti vise tacnih odgovora): A. 2; 5; B. 1; 3; C. 4; 5; D. 3; 3. 1. zatvoreni; 2. prirodni; 3. stohasticki; 4. deterministicki; 5. vestacki. A 2. Tehnoloski sistemi se prema oblasti delovanja dele na: A. proizvodne i neproizvodne; B. spoljne i unutrasnje; C. proizvodno i trzisno orijentisane; D. slozene i proste. A 3. Klasifikacija tehnoloskih procesa prema obimu proizvodnje: A. prekidni i neprekidni tehnoloski procesi; B. lancani, grupni, radionicki i zanatski; C. masovni, serijski i pojedinacni; D. procesi proizvodnje sirovina, polufabrikata i finalnih proizvoda. C 4. Opsta tehnoloska matrica se koristi za: A. opstu analizu tehnoloskog sistema; B. analizu horizontalnog i vertikalnog transfera tehnologije; C. implementaciju trzisne matrice u podsistemu tehnologije; D. posebnu analizu tehnoloskog sistema. A 5. Dve osnovne funkcije u upravljanju zavrsnom prugom tople valjaonice su: A. upravljanje duzinom i strukturom trake; B. upravljanje debljinom i temperaturom trake; C. upravljanje duzinom i debljinom trake; D. upravljanje strukturom i hemijskim osobinama trake; B 6. Nova proizvodna filozofija zasniva se na konceptu: A. Just-in-time; B. pojedinacna proizvodnja; C. Just-in-case; D. ekonomije obima. A 7. Uspostavljanje grupne tehnologije resava se metodom: A. horizontalnog i......

Words: 5908 - Pages: 24

Mr, Sead Dzananovoc

...Univerzitet u Novom Sadu Asocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja - ACIMSI Centar za Menadžment u sportu Studijski program Menadžment u sportu Opšte informacije Poslediplomske magistraske studije iz Menadžmenta u sportu Univerzitet u Novom Sadu organizuje i realizuje od školske 1999. Ove studije usmerene su na osposobljavanje stručnih i naučnih kadrova za rad u sportskim ustanovama i organizacijama, u naučno-istraživačkim i obrazovnim ustanovama u oblasti sporta. Multidisciplinarni pristup omogućuje studentima da dobiju šira znanja iz raznih naučnih disciplina i modernih metoda istraživanja u menadžmentu koja neposredno doprinose poboljšanju njihovih stručnih potencijala, sposobnosti i veština za menadžerske funkcije, kao i za razvijanje i unapređivanje tih funkcija u konkretnim sportskim okruženjima. Studije obuhvataju najnovija naučna i stručna saznanja iz oblasti menadžmenta, marketinga, finansija, oraganizacije javnih ustanova, psihologije i komunikacije u sportu, sociologije sporta, metodologije istraživanja u sportu. Plan omogućuje fleksibilan pristup profesionalnim preferencijama studenata u pogledu sticanja i produbljivanja znanja u određenim oblastima menadžmenta u sportu kroz izborne predmete i seminarske radove. Ne samo programi pojedinačnih predmeta, već i angažovanje naučnika sa raznih fakulteta u izvođenju nastave i izradi master radova izražavaju multidisciplinarni karakter studija ♦ Koodrinator: Dr Dragan......

Words: 3133 - Pages: 13

Project Management

... Prof. dr Petar Jovanović STRATEGIJSKI MENADŽMENT Drugo izdanje Beograd Recenzent: Prof. dr Vujadin Vešović Izdavač: Visoka škola za projektni menadžment, Beograd Za izdavača: Direktor, dr Milorad Rakonjac Štampa: Zuhra, Beograd Tiraž: 500 ISBN 978-86-86897-04-6 Copyright Petar Jovanović ŠTAMPANJE I UMNOŽAVANJE ZABRANJENO U CELINI I U DELOVIMA CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 005.51(075.8) ЈОВАНОВИЋ, Петар Strategijski menadžment / Petar Jovanović. - 2. izd. - Beograd : Visoka škola za projektni menadžment, 2007 (Beograd : Zuhra). – X, 260 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm Tiraž 500. – Bibliografija uz svako poglavlje. ISBN 978-86-86897-04-6 а) Стратешки менаџмент COBISS.SR–ID 144256012 SADRŽAJ PREDGOVOR ............................................................................................ 1 1. UVOD .................................................................................................... 3 2. MENADŽMENT I STRATEGIJSKI MENADŽMENT ............................ 5 3. DEFINISANJE STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA ........................... 11 4. MODEL STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA ..................................... 17 5. STRATEGIJSKA ANALIZA .................................................................... 23 5.1. Analiza okoline ................................................................................... 25 5.2. Analiza preduzeća ...............................................

Words: 11353 - Pages: 46

Princesse | 逆アクセスランキングについて | BeeTV AdFree APK