Darbs

In: Business and Management

Submitted By maijassaule
Words 3435
Pages 14
Kvalifikācijas darba nolikums studiju programmā Mākslas institūciju pārvaldība specialitātē Kultūras menedžeris ar specializāciju sarīkojumu vadītājs

Nolikums izdots saskaņā ar:
1. Latvijas Kultūras koledžas nolikumu
2. Kvalifikācijas eksāmenu norises kārtību Latvijas Kultūras koledžā
3. Prakses nolikumu

1. Vispārīgs apraksts – kvalifikācijas darba izstrādes priekšnoteikumi un mērķis.

Kvalifikācijas eksāmenus ir atļauts kārtot personām, kuras ir apguvušas pilnu studiju programmu un saņēmušas galīgo vērtējumu – atzīmi ne mazāku par 4 – gandrīz viduvēji, vai ieskaitīts visos programmas studiju kursos, praksēs un kvalifikācijas praksē. [skat. Kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība LKK, punkts 1.4.]

Kvalifikācijas eksāmeni LKK ir: 1. kvalifikācijas darbs (specialitātē un specializācijā) 2. kvalifikācijas eksāmens (teorija) 3. noslēdzošais kvalifikācijas eksāmens (kvalifikācijas darbu specializācijā un specialitātē prezentācija)
[Skat. Kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība LKK, punkts 1.1.]

Kvalifikācijas darba izstrādes mērķis ir: ➢ Kvalifikācijas darbā atspoguļot studenta apgūtās teorētiskās zināšanas, iemaņas profesionālajā darbā un pētniecībā izvēlētajā specialitātē un specializācijā; ➢ nostiprināt studiju laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas; ➢ pārbaudīt prasmi racionāli strādāt ar informāciju, argumentēti izstrādāt un formulēt darba mērķi, uzdevumus, norisi, secinājumus, parādīt strukturālas domāšanas priekšrocības kādas tēmas atklāšanā; ➢ kvalifikācijas darba tēmu students realizē atbilstoši savām interesēm, specializācijai, pieredzei.

Kvalifikācijas darbs sastāv no divām daļām, no kurām pirmā – projekta pieteikums un projekta norises analīze tiek iesniegta un aizstāvēta kā kvalifikācijas darbs specialitātē. Savukārt otrā daļa – patstāvīgi izstrādāts un realizēts…...

Similar Documents

Assignment

...execution of the said contract and the commodity/products are delivered to the buyer as per specification, size, quality, quantity at a future time in a particular place. 4.3.1.4 Quard The word "Quard" is an Arabic word" which means loan or credit on advance. The literal meaning of Quard is giving "Fungible goods" for use without any extra value returning those goods. It must follow the principle of equal for equal return with homogeneous goods. Fungible goods may be rice, oil, salt, money etc. In banking sector, money is used as quard. Quard is Halal by Islam for not to pay any extra or interest in return. 4.3.2 Share Mechanism: 4.3.2.1 Mudaraba (Investment made by the entrepreneur) The word Mudaraba has been derived from Arabic word “Darb/Darbun” which means “Travel”. Thus the word Mudaraba means travel for undertaking business. It is a form of partnership where one party provides the funds while the other provides the expertise and management. The first party is called the “Sahib-Al-Maal” and the latter is referred to as the “Mudarib”. Any profits accrued are shared between the two parties on a pre-agreed basis, while capital loss is exclusively borne by the partner providing the capital. 4.3.2.2 Musharaka (Partnership based investment) The word “Musharaka" has been derived from Arabic words "Sharikat" or “Shirkat". In Arabic Sharikat and Shirkat means partnership or sharing. Thus the word "Musharaka" means a partnership between two or more persons or......

Words: 8642 - Pages: 35

Eazy

... 6. projekta Pieteikumu vērtēšana 1. Projekta pieteikumu vērtēšana posmi un kritēriji: I Posms –pieteikumu izvērtēšana 1. idejas atbilstība konkursa mērķim; 2. iespējas ideju īstenot Radio programmā; 3. idejas realizācijas radošais potenciāls; 4. idejas aktualitāte; 5. raidījuma saturs ir atbilstošs Radio kopējam mūzikas un satura konceptam un raidījumu programmai (skat. www.radionaba.lv ); 6. pieteikumus vērtē no 24. oktobra līdz 29. oktobrim. II Posms - pārrunas 7. Pārrunas ar 1. posmā atlasītajiem projekta pieteikumu autoriem un konkursa žūriju no 29. oktobra līdz 5. novembrim. III Posms – demo ieraksts 2. Potenciālo raidījumu autoru (Dalībnieku) un Radio pārstāvju darbs studijā - studijas tehnikas apguve, demo audio ierakstu, balss, dinamikas u.c. gala izvērtējums. 3. Pēc konkursa III posma, izvērtējot rezultātus, žūrija izvēlas uzvarētāju/us. 1. Konkursa žūrija 1. Konkursa žūrijas sastāvu veido 7 locekļi: 1. Viens Radio pārstāvis; 2. Divi LU SAD pārstāvji – LU SAD priekšsēdētājs un LU SAD virzīts pārstāvis; 3. Četri LU SP pārstāvji - LU SP priekšsēdētāja padomnieks komunikācijas jautājumos un 3 LU SP deleģēti studējošo pārstāvji. 2. Žūrijas komisijas priekšsēdētājs ir LU SAD direktors. 3. Žūrija vērtēs projekta pieteikumus pēc to radošās, mākslinieciskās un tehniskās kvalitātes un idejas atbilstības konkursa nolikumam. 2. Rezultātu......

Words: 804 - Pages: 4

People Commercialized

...zarBanālās ziņas (sievietes-emocionālas, mājas, vardarbība.., vīrieši –mediju pamats) Tēmas, kas tradicionāli saistāmas ar „sieviešu auditoriju/jomu”-attiecības, ķermeņa skaistums, mājasdarbi ir pārnestas sabiedriskajā sfērā. Tā ir diskutabla tēma, vai tas ir labs gājiens, jo šīs tēmas par kurām diskutēs neieņem/ nav paredzētas ‘publisku/sabiedrisku’ statusu. Šādas tēmas novērš sabiedrības uzmanību no svarīgām publiskām tēmām kā valdības darbs, oficiālu valsts pārstāvju izteikumiem utt. Politiskās dzīves dabību, valsts pārvaldes niansēm. Tādu vērtību un darbību, kas reiz skaitījās ekskluzīvas privātajā fērā ielušanās publisko jomu laukā ietekmēs publiskās sfēras adekvātumu un apdraudēs diskursa efektivitāti. Medijiem, feminizējoties, ziņās parādās arvien vairāk slavenību un publiski atpazīstamu personu skandāli, tenkas. Sabiedrībā izceļot tādus jautājumus, kas skar izvarošanu, vardarbību pret sievieti u.c., sievietes var dalīties savā pieredzē, pasniedzot to kā sabiedrisku problēmu, lai mainītu šādas situācijas. Izceļot ļaunprātības, pastāv iespēja tās apturēt sabiedrības mērogā. (šādas ziņas ir audzinoša rakstura-mainīt lietas, kārtības) Attiecības, mājasdarbi, bērnu audzināšana ir daļa no cilvēku sabiedrības un ir nepieciešama atpazīt. Sākotnēji vīriešu un sieviešu interesējošās tematikas medijos būtiski atšķīrās, bet nu mūsdienu medijos tās saplūst. Banālas un niecīgas ziņas par slavenībām, citām nepolitiskām personām, pamatojoties uz Connell, strādā, kā......

Words: 627 - Pages: 3

Fatwah on Banking

...investor to re-invest without his approval. The results, therefore, must be completely shared, by the liquidation of a company after the period stipulated in the contract as the duration of the company. If they all agree to continue they can continue, if not, the company is liquidated to start again with a new contract. Thus ownership is always protected. The majority ownership system only protects the company ownership of the majority owners, but does not protect the ownership of the rest of the co-owners. 6.1.2 Qirad (business loan) Qirad is usually referred to with three different words: Mudharaba (originated in Iraq); this is what the people of Iraq called Qirad; according to al-Sarakhsi, this word is derived from the expression ‘al-darb fi al-ard’ which means ‘making a journey’. This term is used because the agent-manager has the right to claim the profit by virtue of his effort and work. Indeed he is regarded as the investor’s associate in matters relating to the profit and capital used on the journey and for arrangements or ancillary expenses. The investor is entitled to receive a share of the profit on account of investing with his capital. Qirad or Muqaradah (originated in Madinah); this is what it was called in Madinah. The word comes from the Arabic ‘qard’, which means the surrender of rights over capital by the owner to the user of the capital [a loan]. Agent is in Arabic ‘al-‘amil’ and the investor in Arabic is ‘sahibul-mal’ or ‘rabbul-mal’Commenda......

Words: 24329 - Pages: 98

Globalization

...BZìhQ>©a, dm°Q>a boìhb H§$Q´>mobagmR>r Q>op³Z{e¶Z nm{hOoV. ^oQ>m - ¶eXm B§Q>aàm¶Pog em°n- 2, Amo‘{edXe©Z gmogm¶Q>r, XmVmaH$m°bZr, ^m§Sy>n (nyd©) 9821047228 10/24 {4080} gwdU©g§Yr!!! Ka~gë¶m H$m‘ H$ê$Z CËH¥$îQ> CËnÝZ {‘idm. {~OZog‘°Z, J¥{hUr, {dÚmWu{dH$s9773680396 {3368} dgB© ‘Yrb ~rAa em°ngmR>r H$mD§$Q>a goëg‘Z H$‘ {S>brìhar ~m°¶ VgoM A{gñQ>§Q> ‘°ZoOa nm{hOoV. g§nH©$ - 9324383503 ({ejUmMr AQ> Zmhr ) {3796} hm°Q>ob gËH$ma, S´>r‘b°ÊS> {~pëS>¨J aoëdo ñQ>oeZg‘moa JmoaoJmd (nyd©) ‘w§~B©/Am{X˶ ZmH$moS>m EZ³bod, OwZm OH$mVZmH$m, qghJS> amoS>, nwUo ¶oWrb hm°Q>obgmR>r hoëna, doQ>a, ‘m§S>Urdmbm, {H$MZñQ>m’$, hmo‘{S>brìhar~m°¶ MnmVrgmR>r AZw^dr ñQ>m’$ nm{hOoV. nJma én¶o 4000 Vo 8000 (OodUmMr/amhʶmMr gmo¶) AmoiInÌ, ’$moQ>mo, ~m¶moS>oQ>mg{hV darb nζmda ^oQ>mdo. g§nH©$ 9987590989 CA hmoD$ {4074} 25783153 HDFC/AXIS ‘mhr‘ {d^mJmV Ho$~b/B§Q>aZoQ>H$[aVm AZw^dr/ JaOy ‘wbo nm{hOoV. 9892246921 {3986} ~±H$gmR>r 30 ‘wbo8000/- 32000/{4236} ‘wbr nm{hOoV. 8450984673 ‘§Jbm 9768320836 gwdU©g§Yr KamV ~gyZ H$m‘ H$am, CËH¥$ï> H$‘mB©, J¥hrUr, ì¶mnmar, [aQ>m¶S>©, Zm¡H$aXma, nmQ>©Q>mB©‘, ’w$bQ>mB©‘ {3658} ^m§Sw>n‘ܶo Am¶wa bmB©’$ H§$nZrbm 60 ‘wbr/‘{hbm nm{hOo. {ejUmMr d d¶mMr AQ> Zmhr. nJmadmT> Ëd[aV hmoVo. nJma- 5500/-+ àdmgIM© ‘mo’$V g§nH©$… 9029183059/ 7208031186 BANK {3988} A‘o[aHo$V Zm. S>m°. ‘Z‘mohZ qgJ ¶m§Zm g‘Ýg ~Omdco dm°qe½Q>Z, Vm. 26- ^maVmMo n§VàYmZ S>m°. ‘Z‘mohZ qgJ ¶m§Mm Mma {Xdgm§Mm A‘o[aHo$Mm Xm¡am gwê$ Amho. Zm. S>m°. ‘Z‘mohZ qgJ ¶m§Zm ¶oWrc EH$m......

Words: 37465 - Pages: 150

Budget

...sastāv no četrām daļām: • peļņas plāns; • naudas plūsmas budžets; • projektētu finansu stāvoklis; • ieguldījuma budžets. Atbalsta saraksti vai budžeti (pārdošanas apjoma prognoze; pārdošanas budžets; ražošanas budžetu; izejvielu iepirkšanas budžetu; pārējo izmaksu saraksts) tiek sagatavoti nepieciešamības gadījumā. VALSTS BUDŽETS Latvijas valsts budžets ir līdzeklis valsts politikas realizācijai ar finansiālām metodēm. Budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kādi līdzekļi nepieciešami valdībai, citām valsts institūcijām un pašvaldībām, lai īstenotu valsts politiku. Valsts budžetu veido ministriju un tās padoto iestāžu, pašvaldību atsevišķie budžeti. Katra gada pirmajā ceturksnī ministrijās notiek aktīvs darbs pie budžeta veidošanas. Kad ministrijas ir sastādījušas budžetus un Ministru kabinetā ir apstiprināts valsts budžets, tas tiek iesniegts nobalsošanai Saeimas deputātiem. Katru gadu par valsts budžetu tiek veidots īpašs likumprojekts, kas nodots izskatīšanai un apstiprināšanai Saeimā. Valsts budžets atšķirībā no citiem likumprojektiem tiek skatīts divos lasījumos. Lai informētu sabiedrību par valsts budžeta izlietojumu iepriekšējā gadā, ministrijas un citas iestādes līdz 1.jūlijam sagatavo pārskatus un publicē tos laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, kā arī savās interneta mājaslapās. IZMANTOTĀ......

Words: 1223 - Pages: 5

Public Consultation in the Management of Archaeological Sites

...way that creates feedback loops between its achievements and the process of planning and implementation. (Fig. 2) These indicators, which measure both tangible progress and perceived satisfaction of the ‘target groups’, are tied to three conceptual project levels; the impact of overall project objectives, the effectiveness of project strategies, and the results achieved in individual project activities. As shown in the model, results are linked directly to activities carried out to fulfil a project’s objectives – thus the success of a Mother and Childhood Programme at the Darb al-Ahmar Health Centre could be measured by the high attendance rates recorded over time (Fig. 3), or the success of a sanitation drive could be measured by a marked increase in the number of toilets and washing facilities per household (Van der Tas 2007, 35). Fig. 3 High attendance rates in the mother and childhood programme of the Darb al-Ahmar health centre located in a restored 18th-century house. (Van der Tas, 2007) Public viewing of planned restoration projects in Karimabad in Hunza. The community of Altit village in Hunza celebrates the successful completion and restoration of the village square. (Van der Tas, 2007) The effectiveness of strategies, however, is more difficult to measure, as it is an intangible improvement in the satisfaction levels of the local communities that may be caused by results that are both acknowledged and unacknowledged by these target groups, thus......

Words: 3434 - Pages: 14

Human Resource Management

...again the bank advances cash to businesses necessary to finance the cost of production, operations and expenses in exchange for future delivery of the end product. In the meantime, the bank is able to market the product to other customers at lucrative prices.  In addition, the Salam sale is used by banks to finance craftsmen and small producers, by supplying them with the capital necessary to finance the inputs to production in exchange for the future delivery of products at some future date. II. Share-Mechanism: Under Share- Mechanism Islami Bank Bangladesh Ltd. practiced different kinds of investment modes. These are given below: Mudaraba (Investment Made By the Entrepreneur) The word Mudaraba has been derived from Arabic word “Darb/Darbun” which means “Travel”. Thus the word Mudaraba means travel for undertaking business. It is a form of partnership where one party provides the funds while the other provides the expertise and management. The first party is called the “Sahib-Al-Maal” and the latter is referred to as the “Mudarib”. Any profits accrued are shared between the two parties on a pre-agreed basis, while capital loss is exclusively borne by the partner providing the capital. Features of Mudaraba * Bank supplies capital as Sahib-Al-Mall and the client invest if in the business with his experience. * Administration and management is maintained by the client. * Profit is divided as per management. * Bank bears the actual loss......

Words: 16328 - Pages: 66

Senior Consultant

...projects include but are not limited to: o Leading, managing, supervising and leading the exhibition and conference. o Managing, recruiting and supervising the team of 20 employees for the conference and exhibition. o Preparing, managing and controlling the financial overview of the project. o Prepared the project concept, milestones and master-plan. o Setting the agency’s performance objectives and monitoring the progress towards achieving them. o Supervising, leading and monitoring Sales / Media and Marketing / Operations / Accounting departments (Conference and Exhibition). (More details on the job description upon request) Project Manager for the following projects: • Qatar National Day – Corniche Celebrations 2011 • Qatar National Day – Darb Al Saai Celebrations 2012 • Qatar Career Fair 2012: Vodafone Stand • Vodafone Stand at QITCOM 2012 • National Sports Day 2012 Curriculum Vitae – Rinal Chaaban______________________ __________ • • • • • Vodafone Post paid Launching Vodafone annual rewards Volk Wagen Passat Launch Volks Wagen Test Drive, Yas Marina Island Volks Wagen Young Football Tournament July 29th 2008 till August 2011 International Fairs and Promotions Group Operations Manager for the following exhibitions: • QITCOM 2011 Conference & Exhibition (Qatar) • Project Qatar 2011 (Qatar) • Qatar Career Fair 2011 (Qatar) • GCC Power Cigre 2010 (Qatar) • Diyafa 2010 (Qatar) • Project Qatar 2010 (Qatar) • Qatar Sustainability Conference 2011 (Qatar) • Diyafa......

Words: 932 - Pages: 4

Essay.Designing.A.Security.Strategy

...Essay Designing a Security Strategy Geo-Probe Inc. (GPI) 20 years in business, a company with constant growth and success. GPI provides construction management, engineering design, programming and environmental planning, and other A-E projects in support of a, industry, different government and commercial clients. GPI has 300 employees and ten branch office locations. GPI has many computers and network device attach to their network like any other business. Here is GPI Current network topology. Computer networked devices and peripheral is most overlooked and common security threat to corporate assets. (Darb, 2010). Multifunction copiers and digital devices are very intelligent machines complete with their OS, hard drives, and supportive subsystems (Darb, 2010). Every time you scan, copy or faxed something the image is stay behind on the system device. When employees scan a file documents to a server or any other source from a multifunction copiers may also not knowingly sending files across the network unprotected (Posey, 2008). The data is at risk as much as getting hacked from outside. Geo-Probe Inc. purchases innovative multifunction devices because they can consolidate multiple copiers into a single device (Posey, 2008). Also, these multifunction devices deliver cost saving in printing services, and maintenance. However, these devices poses security threat and fall in the radar screen of IT department security strategies (Posey, 2008). From a network standpoint......

Words: 857 - Pages: 4

Music

...and dispel the whispers in the hearts of those who are stricken with insinuating whispers. May it expose everyone who is deviating from the path of Revelation and taking the easiest options, thinking that he has come up with something which none of the earlier generations ever achieved, and speaking about Allaah without knowledge. They sought to avoid fisq (evildoing) and ended up committing bid’ah – may Allaah not bless them in it. It would have been better for them to follow the path of the believers. And Allaah knows best. May Allaah bless and grant peace to His Messenger who made clear the path of the believers, and to his companions and those who follow them in truth until the Day of Judgement. Summary of a paper entitled al-Darb bi’l-Nawa li man abaaha al-Ma’aazif li’l-Hawa by Shaykh Sa’d al-Deen ibn Muhammad al-Kibbi. For more information, please see: Al-I’laam bi Naqd Kitaab al-Halaal wa’l-Haraam, by Shaykh al-‘Allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan Al-Samaa’ by Shaykh al-Islam Ibn al-Qayyim Tahreem Aalaat al-Tarab, by Shaykh Muhammad Naasir al-Deen al-Albaani (may Allaah have mercy on him) Islam Q&A Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid...

Words: 7723 - Pages: 31

National Cadet Core

...nwañH$ma : n¡bdmZm§Zm EoZ VméÊ`mV bmoH$m§Mr _moR>r dmhdm AgVo. ^anya ~{jgo {_iVmV. n¡bdmZH$sMm H$mbI§S> Amogaë`mda Am{U XwX£dmZo Oa d{S>bmonm{O©V {_iH$V Zgob Va _J Aem bmoH$m§Mo \$ma hmb hmoVmV hr AS>MU _hmamOm§Zr AmoiIyZ Ë`m§Zr Ë`mÀ`m n¡bdmZmÀ`m CXa{Zdm©hmMr ì`dñWm Ho$br. `m~~m~VrVrb {H$VrVar CXmhaUo XoVm `oVrb. H¥$îUm _Xm©Zo `mbm _hmamOm§Zr bîH$a \$S>m_Ü`o "noÝeZdmbm ZmB©H$' H$ê$Z Ho$bu Jmdr EH$ gwnrH$ _im {Xbm. XmXy hob} `mbm hoë`m©_Ü`o Ka Am{U dS>UJr `oWo O_rZ {Xbr. JUy ^mogbo, nm§Sy> {eamiH$a Am{U lrnVr MìhmU `m§Zm noÝeZÀ`m ZmoH$è`m {Xë`m. Á`m n§Om~r n¡bdmZm§Zm Ë`m§Zr Aml` {Xbm. Ë`m§Zmhr Ë`m§Zr Amnë`m g§ñWmZmV Kao Am{U O{_Zr {Xë`m. n¡bdmZH$sZ§Va Ë`mMr b¾o bmdyZ {Xbr Aer AZoH$ CXmhaUo AmhoV. _hmamO Amnë`m n¡bdmZm§Mr {H$Vr H$miOr KoV ho darb CXmhaUmdê$Z {XgyZ `oVoM. `m{edm` n¡bdmZm§gmR>r Ë`m§Zr EH$m \§$S>mMr VaVyX H$ê$Z R>odbr. Ë`m \§$S>mg "hOmar \§$S>' Ago åhUV. Ë`mgmR>r {VH$sQ>o bmdyZ Hw$ñË`m R>odÊ`mMr àWm _hmamOm§Zr gwê$ Ho$br. `mMr gwédmV Img~mJ _¡XmZmÀ`m CX²KmQ>Zàg§Jr Pmboë`m Hw$ñË`mZr H$aÊ`mV Ambr. _¡XmZmMm IM© dOm OmdyZ Or a¸$_ {e„H$ amhrb Vr `m \§$S>mV O_m H$am`Mr Aer `moOZm hmoVr. `m \§$S>mVyZ n¡bdmZm§À`m CÎma Am`wî`mV Ë`m§À`m åhmVmanUmV Am¡fYmonMma d BVa Am{W©H$ _XV `m§Mr VaVyX H$aÊ`mMo R>abo. _hmamOm§Zr gwê$ Ho$bobr "hOmar \§$S> `moOZm' hr n¡bdmZmÀ`m Ñï>rH$moZmVyZ H$ë`mUH$mar hmoVr. g§emoYZmMr C{Ôï>o : 1) amOfu emhÿ _hmamOm§À`m Hw$ñVr {dH$mgmVrb ^y{_Ho$Mm Aä`mg H$aUo. 2) amOfu emhÿ _hmamOm§Zr Hw$ñVr {dH$mgmgmR>r am~dboë`m {d{dY H$ë`mUH$mar `moOZmMm AmT>mdm KodyZ......

Words: 2924 - Pages: 12

Macedonia

...Lielbritānijā, Litlhemptonā, kur enerģiju iegūst no vēja ģeneratora, kas kalpo par piemēru citiem uzņēmumiem, kuri arī pamazām pāriet uz šādiem darbības principiem. Veikala plauktos pārskatāmi izvietota produkcija – sākot no zīdaiņu un bērnu ķermeņa kopšanas līdzekļiem un tālāk pa attiecīgajām produktu līnijām. Pie bērnu produktiem ir informācija par augiem, no kuriem tā ražota. Jebkuram sejas, ķermeņa vai matu kopšanas līdzeklim iespējams piemeklēt sev vistīkamāko augļu, ogu vai dažādu riekstu aromātu. Var izvēlēties Āfrikas produktu līniju, tējas koka līniju – problemātiskai ādai, kaņepju līniju, kas gan nav tik aromātiska, bet ir ļoti veselīga. Šeit arī vannas aksesuāri – no kaņepju šķiedras adīti masāžas cimdiņi, sūklīši... Tas ir roku darbs, un katram atkal klāt zīmīte ar uzrakstu, kurā valstī šis darbiņš veikts un kā samaksa par to ietekmējusi šo cilvēku dzīvi. Pie aromterapijas atradīsiet dažādas eļļas, kas ne tikai pozitīvi iedarbojas uz ķermeni, bet arī labvēlīgi ietekmē smadzeņu darbību. Atradīsiet arī kosmētiku vīriešiem un problemātiskajai pusaudžu ādai. 2. Par veikalu „The Body Shop” * Uzņēmums atkarībā no apkalpošanas līmeņa - pilnīga apkalpošana, jo triedzniecības vietās „The Body Shop” ir pieejami moderni produkti, produkti ar īpašu pieprasījumu,dažādība. * Uzņēmums atkarībā no sortimenta raksturojuma – plašs sortiments. 3.1. Reklāma (izplatīšanas kanāli) The body shop nekad nav plaši reklamējies, jo kompānija uzskata, ka......

Words: 1115 - Pages: 5

Kredit

...Krīze atklājusi, ka lielākās problēmas bija tieši ar kredītiem, kuri tika izsniegti personām, kuras nodarbojās ar mazkvalificētu darbu, kuri ne-krīzē pelnīja pietiekami labi, bet iestājoties krīzei nebija spējīgi pārkvalificēties, nebija pietiekami konkurent spējīgi. Tāpat jāskatās kādā nozarē pamatā strādā personas, kuram tiek izsniegti kredīti. Pirms krīzes tie pamatā bija cilvēki, kas strādā nekustāmo īpašumu tirgū, celtniecībā utt. Tā kā krīze bija skārusi vissmagāk tieši šo nozari, automātiski rādās problēmas cilvēkiem, kuriem darbs tajās radīja lielākos ienākumus. Līdz ar to bankām ir vitāli svarīgi veikt ne tikai personas ienākumu novērtēšanu un maksātspēju uz kredīta izsniegšanas momentu, bet gan izvērtēt personas perspektīvas tālākā nākotnē, izpētīt nozares perspektīvas, spēju personai pārkvalificēties utt. Privātpersonu kreditēšana salīdzinājumā ar uzņēmumu kreditēšanu uz doto momentu ir viegls un ātrs process, kur nav iegulda analītisks darbs (jāsavāc izziņas, jāizrēķina, cik klients ar konkrētiem ienākumiem, ir spējīgs ņemt kredītā). Krīze ir pierādījusi, ka tomēr arī privātpersonu kreditēšanā nevar paļauties tikai uz viena konkrēta brīža informāciju par personas ienākumiem, bet gan jāskatās perspektīvā. Izsniegto kredītu monitorēšanas process pats par sevi labi attīstīts un ļauj nepārtraukti vērot situāciju ar kredīta nomaksu. Tomēr šeit būtu labi monitorēšanas procesu sasaistīt ar tirgus ekonomisko situācijas analīzi. Ja nozarē, kurā strādā kredītņēmējs......

Words: 1020 - Pages: 5

General Banking Operations of Islami Bank

...General Banking Operations General banking provides the foundation of banker – customer relation ship through openingaccount. This is the busiest department and the daily transactions of concerned to thecustomers for drawing or depository money , selling of the instrument to them for remittance purpose, collection of their instruments providing other services to them and keep customer section busy.Usually the following sections/departments are involved to perform the general bankingoperations: ˃ Cash Section ˃ Bills & Remittance Section ˃ Clearing and Collection Section ˃ Accounts Section Mudaraba The word 'Mudaraba' has been derived from Arabic word 'Darb'/'Darbun' which means“Travel”. Thus the word ‘Mudaraba’ means travel for undertaking business.Mudaraba is a form of partnership in profit whereby one party provides capital and the other party provides skill and labour.The provider of capital is called ‘Shahib-al-Mal’ or the ‘Rabb-ul-Mal’ (the financier or owner of the fund) and acts like a sleeping or dormant partner while the provider of skill and labour is called ‘Mudarib’ (entrepreneur/organizer) who provides the entrepreneurship andmanagement for carrying on any venture, trade, industry or service with the objectives of earning profits.Both the parties share the profit as per pre-agreed ratio and the losses, if any, being borne bythe provider of capital i.e. ‘Shahib-al-Mal’ except if it is due to breach of trust, misconduct,negligence or violation of......

Words: 9686 - Pages: 39

хентай | The House | Nobunagun BD Sub Indo Batch Eps 1-13 Lengkap