Dang

In: English and Literature

Submitted By amonge1
Words 466
Pages 2
Sex Sells For decades, marketers have been using sex to lure people into buying their products. Sex is being shown on Commercials, T.V adds, Magazines, and even billboards. Subway had designed a billboard that clearly states “SEX!! Now that we got your attention, eat at Subway.” Remember that Subway is a restaurant so why would they make an advertisement that doesn’t display any food? The whole ad is pure text. What exactly is Subway trying to prove here? Subway is proving that sex sells The reason for Subway using “sex” in their advertisement is because they know that most people would want to read it. They know that most products that are advertised with any form of sexual imagery are more likely to be bought by individuals. It was a clever move by Subway to make the advertisement on a billboard, because the word “sex” can easily grab a driver’s attention especially when it is written in big black bold letters. Unlike other advertisements that actually use sexual images, Subway’s billboard is different because they are not using anyone or anything that is related to sex. Because their advertisement doesn’t involve falatio, then the advertisement is suitable for anyone to see it. Their intended audience is mainly drivers; only because that is usually what billboards are made for. Billboards are meant to catch the driver’s attention; that is why they are displayed on a giant canvas. The real audience could be anyone because it is displayed outside in the public where anyone could see the advertisement. The invoked audience would be other marketers being shown that their post does attract many people. Their main rhetorical device is logos because it is logical that when something is being emphasized in giant bold letters, then people look to see what is being shown; and ethos is also used when they use the word “sex” because that sets the tone of the…...

Similar Documents

Religion

...phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá. 2. Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý. 3. Đối tượng quyền đối với giống cây trồng là giống cây trồng và vật liệu nhân giống. Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. 2. Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. 3. Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa. 4. Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh. 5. Quyền đối với giống cây trồng là quyền của tổ chức, cá nhân đối......

Words: 45180 - Pages: 181

Haha

...CÔNG TY …….------Số:       /TB- ......    | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------ | …………, ngày …… tháng……..năm……. THÔNG BÁO GIẢI THỂ      Kính gửi:     PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ……………………. 1. Tên doanh nghiệp: …………………… Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ................ do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư ......... cấp ngày ................ Trụ sở Công ty:…………………………. Vốn điều lệ: ………………………….. 2. Họ tên người đại diện theo pháp luật ……………………………………. Giới tính: ………………..               Sinh ngày:…………………….. Dân tộc: …………………..             Quốc tịch: …………………….. CMND số: ………………. Do Công an ……………….. cấp ngày ……………… Nơi đăng ký HKTT: …………………………………. Chỗ ở hiện tại: ………………………………….. 3. Tổ thanh lý tài sản công ty: * Ông ............. - Tổ trưởng * ................ Tổ viên * ................ Tổ viên | Thông báo giải thể Công ty như sau: 1. Giải thể Công ty ……………………. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ................ do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư ......... cấp ngày ................ Trụ sở Công ty:…………………………. 2. Lý do giải thể: ........................................................... 3. Đăng báo: Doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể doanh nghiệp trên báo ................... trên 3 kỳ liên tiếp vào ngày .................... 4. Thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ khách hàng và nợ khác: *......

Words: 286 - Pages: 2

Company Analysis and Report

...Rule 7: Principal Actively 3 2. A brief introduction of DANG and YOUKU 3 2.1 Introduction of DANG 3 2.2 Introduction of YOUKU 3 3. SWOT ANALYSIS 4 3.1 SWOT analysis for DANG 4 3.2 SWOT analysis for YOUKU 4 4. RULE 1: FINANCIAL HEALTH 5 5. PROFITABILITY 5 5. 1 Rule 2: Management Assessment 5 5.1.1 Market Capitalization 5 5.1.1.1 Market Capitalization of DANG 5 5.1.1.2 Market Capitalization of YOUKU 6 5.1.2 Benchmark of Lincoln Indicators 6 5.1.3 Calculation of four ratios for DANG 6 5.1.3.1 ROA 6 5.1.3.2 ROE 6 5.1.3.3 EPS growth 6 5.1.3.4 Revenue Growth 7 5.1.4 Calculation of four ratios for YOUKU 7 5.1.4.1 ROA 7 5.1.4.2 ROE 7 5.1.4.3 EPS 7 Formular: EPS = net profits/total shares. 7 5.1.4.4 Revenue Growth 7 5.2 Rule 3: Outlook/Forecast 8 5.2.1 Forecast for DANG 8 5.2.2 Forecast for YOUKU 8 6. MARKET PERFORMANCE 8 6.1 Rule 4: Share Price Value 8 6.1.1 Estimated share price of DANG 8 6.1.2 Estimation share price of YOUKU 9 6.2 Rule 5: Share Price Sentiment 9 7. LIQUIDITY AND SIZE 10 7.1 Rule 6: Liquidity and Size 10 7.1.1 Liquidity ratio of DANG and YOUKU 11 7.1.1.1 Current ratio and Quick Asset ratio of DANG 11 7.1.1.2 Current ratio and Quick Asset ratio of YOUKU 11 7.1.2 Trading volume of DANG and YOUKU 11 8. CONCLUSION 12 9. REFERENCE 13 10. APPENDICES 14 10.1 Ratios 14 10.2 Annual Report of DANG (enclose) 14 10.3 Annual Report of YOUKU......

Words: 3531 - Pages: 15

Strategy Management (in Vnese)

...- CHƯƠNG 6. CHIẾN LƯỢC CÔNG TY: HỘI NHẬP DỌC, ĐA DẠNG HOÁ CÁC CHIẾN LƯỢC LIÊN MINH CHƯƠNG 6. CHIẾN LƯỢC CÔNG TY: HỘI NHẬP DỌC, ĐA DẠNG HOÁ CÁC CHIẾN LƯỢC LIÊN MINH KHÁI QUÁT Tập trung vào một lĩnh vực kinh doanh đơn lẻ Hội nhập dọc Tạo giá trị thông qua hội nhập dọc Bất lợi của hội nhập dọc Chi phí quản lý và các hạn chế của hội nhập dọc CÁC PHƯƠNG ÁN HỘI NHẬP DỌC Các hợp đồng ngắn hạn và đấu giá cạnh tranh Các liên minh chiến lược và hợp đồng dài hạn Thiết lập các mối liên hệ hợp tác dài hạn Khai thác nguồn bên ngoài chiến lược và công ty ảo. ĐA DẠNG HÓA Tạo giá trị thông qua đa dạng hóa Chi phí quản lý và giới hạn của đa dạng hoá Thất bại của đa dạng hoá Đa dạng hoá liên quan và không liên quan CÁC LIÊN MINH CHIẾN LƯỢC - 171 - KHÁI QUÁT Chiến lược ở cấp công ty chủ yếu nhằm tìm kiếm lĩnh vực kinh doanh mà công ty có thể tham gia để cực đại hóa khả năng sinh lợi dài hạn. Mỗi công ty có thể có nhiều lựa chọn về lĩnh vực kinh doanh để tham gia cạnh tranh. Tất nhiên, điều đó có nghĩa là nó có thể chọn chỉ tập trung vào một lĩnh vực kinh doanh; hoặc có thể đa dạng vào một số lĩnh vực kinh doanh khác nhau; và trong chuỗi giá trị nó cũng có thể hội nhập dọc ngược chiều để tự sản xuất các đầu vào cho mình hay xuôi chiều để phát tán các đầu ra. Nếu công ty chọn đa dạng hoá vượt ra khỏi một ngành đơn lẻ và vận hành kinh doanh trong nhiều ngành, nghĩa là nó phải sử dụng chiến lược đa dạng hoá cấp công ty. Chiến lược đa dạng hoá cấp công ty cho phép sử dụng các năng lực cốt......

Words: 23828 - Pages: 96

Bien Dang Thanh

...Chöông 4 TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH Khi tính bieán daïng thanh, ngöôøi ta thöôøng tính theo töøng tröôøng hôïp chòu löïc cuûa thanh. tröôùc heát, haõy tính bieán daïng cho töøng tröôøng hôïp ñôn giaûn nhaát. ξ1. KHI THANH CHÒU KEÙO NEÙN ÑUÙNG TAÂM: Treân maët caét ngang thanh chòu keùo (neùn) ñuùng taâm chæ coù thaønh phaàn löïcc doïc N2 taoï ra öùng suaát phaùp σz, öùng suaát phaùp thì gaây ra bieán daïng daøi. Giaû söû thanh chòu keùo neùn ñuùng taâm döôùi taùc duïng cuûa löïc P (hình 7.1). Trong chöôg tính beàn ta ñaõ coù bieåu thöùc (6.1) duo Nz = dz EF dz A A’ Δ P Bieåu thöùc naøy cho ta bieát bieán daïng daøi töông ñoái cuûa moät ñoaïn dz naøo ñoù thì baèng tyû soá giöõa löïc doïc Nz cuûa ñoaïn ñoù vôùi ñoä cöùng EF cuûa thanh. Hình 7.1 (E: heä soá modules ñaøn hoài cuûa vaät lieäu, F: dieän tích tieát dieän ngang cuûa thanh) Töø (6.1) ta tính ñoä bieán daïng daøi tuyeät ñoái trong ñoaïn dz: du = Nz dz EF (7.1) 136 Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH Ta coù theå phaùt trieån coâng thöùc treân ñeå tính bieán daïng daøi tuyeät ñoái cho caû ñoaïn chieàu daøi cuûa thanh baèng phöông phaùp tích phaân xaùc ñònh : Δ = ∫ du 0 = ∫ 0 0 Nz dz EF (7.2) (7.2) laø coâng thöùc toång quaùt ñeå xaùc ñònh bieán daïng tuyeät ñoái cho caû chieàu daøi cuûa thanh chòu keùo (neùn) ñuùng taâm. Tuy nhieân trong tröôøng hôïp tính toaùn cuï theå ta coù theå chia ra caùc tröôøng hôïp sau: 1) Neáu Nz = const, EF = const trong suoát......

Words: 5481 - Pages: 22

Jarnarma

...almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang jarnarma Scafold almost ate my dang......

Words: 1717 - Pages: 7

Dang

...nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt Nội dung phim: Khôi là một thanh niên vừa lên thành phố Hồ Chí Minh từ quê ở Nha Trang sau khi bị gia đình đuổi vì biết được anh là người đồng tính. Đông gặp Khôi và kết bạn với anh, mời anh về nhà ở chung nhà trọ mà Đông đang ở với Lam, người mà Khôi không biết chính là người tình của Đông. Tại nhà trọ, Đông và Lam đã cướp hết tài sản của Khôi, rồi sau đó Đông bỏ Lam với số tiền cướp được. Vài ngày sau, Lam tìm thấy Khôi đang ngủ bụi, anh đã trả lại quần áo và giấy tờ cho Khôi và hai người trở thành tình nhân. Lam trở lại làm nghề mại dâm trong khi Khôi tìm cách bán sách. Đông trở lại và quấy rầy hai người, nhưng bị Lam lấy dao đâm vào bàn chân. Rốt cuộc thì Khôi bỏ Lam vì anh không thể ở với người làm nghề mại dâm. Lam bắt đầu giở trò cướp giật với các khách hàng của mình, và cuối cùng bị một nạn nhân trước kia giết chết. Đây là một bộ phim của tác giả Vũ Ngọc Đãng và được sáng tác vào năm 2011 lấy bối cảnh của thành phố Hồ Chí Minh vào những năm gần lại đây về vấn đề đồng tính và nghề nghiệp mại dâm tại Việt Nam Cả thế giới có nên chấp nhận giới tính thứ ba hay không ? Về vấn đề về giới tính và quyền bình đẵng của mỗi người trên toàn thế giới thì ở Việt Nam nói riêng và các quốc gia thuộc Châu Á nói chung thì vấn đề những người đồng tính đã không được chấp thuận từ lâu vì văn hoá của mỗi dân tộc , trong bộ phim Hot boy nổi loạn thì tác giả đã cho chúng ta thấy về cuộc sống của những người đồng......

Words: 1124 - Pages: 5

Math

...thành tổng f) Công thức tổng thành tích [pic] [pic] 3. Hằng đẳng thức thường dùng [pic] 4. Phương trình lượng giác cơ bản [pic] [pic] [pic] [pic] 5. Phương trình thường gặp a. Phương trình bậc 2 [pic] b. Phương trình dạng [pic] ➢ Điều kiện có nghiệm: [pic] ➢ Chia 2 vế cho [pic], dùng công thức cộng chuyển về dạng cơ bản theo sin hoặc cos. c. Phương trình đẳng cấp ➢ Dạng [pic] ✓ Xét cosx = 0 có thỏa mãn phương trình hay không. ✓ Xét cosx [pic]0, chia 2 vế cho cos2x để được phương trình bậc 2 theo tanx. ✓ Có thể thay vì xét cosx, ta có thể thay bằng việc xét sinx. ➢ Dạng [pic] ✓ Xét cosx = 0 có thỏa mãn phương trình hay không. ✓ Xét cosx [pic]0, chia 2 vế cho cos3x để được phương trình bậc 3 theo tanx. ✓ Có thể thay vì xét cosx, ta có thể thay bằng việc xét sinx. d. Phương trình đối xứng loại 1: [pic] ✓ Đặt t = sinx [pic]cosx, điều kiện [pic] ✓ Thay vào phương trình ta được phương trình bậc 2 theo t. e. Phương trình đối xứng loại 2 : [pic] ✓ Đặt t = tanx - cotx thì t [pic]R ; Đặt t = tanx + cotx thì [pic]. ✓ Chuyển về phương trình theo ẩn t. f. Các phương pháp giải phương trình lượng giác tổng quát ✓ Phương pháp biến đổi tương đương đưa về dạng cơ bản ✓ Phương pháp biến đổi phương trình đã cho về dạng tích. ✓ Phương pháp đặt ẩn phụ. ✓ Phương pháp......

Words: 1514 - Pages: 7

BìNh đẳNg GiớI

...Bất bình đẳng giới Vấn đề bình đẳng giới đang thu hút được sự quan tâm của xã hội, không chỉ là những người phụ nữ mà ngay cả những qúy ông cũng đang cùng nhau tìm kiếm các phương pháp nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về điều này. Trước hết, chúng ta cần biết bất bình đẳng giới nguyên nhân chính là do nhận thức của con người. Vậy nên việc thay đổi suy nghĩ cho các lớp thế hệ nằm ở phương pháp giáo dục, việc truyền bá thông qua phim ảnh, báo chí và những điều kiện tuyển dụng việc làm đóng vai trò vô cùng quan trọng. Về giáo dục, trước đây sĩ số học sinh nam đến trường cao hơn nhiều so với học sinh nữ, riêng tỉ lệ nữ giới đạt danh hiệu tiến sĩ, giáo sư hơn thấp hơn nam giới từ 5 đến 18 lần vào năm 2007. Điều này cho thấy định kiến từ gia đình tạo nên sức ép quá nặng cho các em học sinh. Vì thế, các cán bộ giáo viên, cán bộ tuyên truyền cần tăng cường các biện pháp giáo dục tư tưởng cho các em, đặc biệt là học sinh nữ, để các em có thể bảo vệ quyền lợi của mình. Chúng ta cần cho các em biết rõ việc bình đẳng giới chính là biện pháp để chống lại những bất công xã hội, chống lại nạn đói nghèo, lạc hậu. Nhà trường nên tổ chức các hoạt động cho tất cả học sinh để tạo cơ hội cho các em thay đổi được tư tưởng cổ hũ ngay từ lúc còn đi học. Truyền thông cũng là một phương pháp tiếp cận với nhiều người. Vì thế, việc sản xuất một bộ phim hay một đoạn quảng cáo cũng ảnh hưởng ít nhiều đến người xem. Khai thác thế mạnh của từng giới đặc biệt là phái nữ để đưa vào phim ảnh góp phần......

Words: 836 - Pages: 4

English Writing

...thận. Tôi lắng nghe không sót lấy một từ, cứ gật lấy gật để ra chiều đang tiếp thu tâm đắc dữ lắm. Phía dưới chiếc khẩu trang, môi tôi dãn ra thành một nụ cười hài lòng. Trực giác của một kẻ săn tìm báu vật như tôi quả nhiên không bao giờ sai lệch, tên khả nghi mà chú bảo vệ nhắc tới đó chính xác là kẻ mà tôi cần tìm hiểu. Y như rằng tôi vừa mới bước ngang qua cửa hàng tiện lợi, đã thấy bóng dáng người y xì đúc Park Jimin mà tôi đã nhìn thấy lúc trưa đang đi dọc theo những giá để hàng. Không cần nghĩ ngợi đến một giây, tôi tháo khẩu trang xuống và nhét vào túi áo, ung dung đĩnh đạc bước vào trong, không quên trưng lên một nụ cười thân thiện với anh nhân viên đứng đằng sau quầy thu ngân, đi thẳng đến chỗ cô gái kia đang đứng, quầy sữa. Bước đến tận sát lưng người ta rồi, tôi mới nhận ra mình chưa hề chuẩn bị cho tình huống gặp mặt. Đầu óc mải suy tính cách chào hỏi, tôi không để ý rằng mình đang nhìn chằm chằm vào đối phương từ đằng sau. Rốt cuộc trước khi tôi định húng hắng ho vài tiếng để đánh động, cô gái kia đã kịp nhận báo động từ trực giác của bản thân, xoay lưng lại và nhìn thẳng vào tôi. Lúc bốn mắt chạm nhau, dù chỉ một tích tắc dao dộng, nhưng tôi chắc chắn rằng mình đã không nhìn nhầm, khi thấy một tia sáng kỳ lạ loé lên từ đằng sau võng mạc. Còn gom góp từ những chuyển động của các cơ mặt, hay như nhiệt độ cơ thể của cô ta tăng lên khá đột ngột, cùng một vài chỉ số khác hiện lên trên máy dò đằng sau kính sát tròng, cô ta chỉ đơn giản là phản ứng ngạc nhiên trước......

Words: 2207 - Pages: 9

Best

...cây: Thương hiệu đáng tin cậy. Màu tím: Giá cả hợp lí. Hiện nay, nhu cầu con người trong cuộc sống hiện đại không chỉ đơn giản là ăn mặc mà cao hơn nửa là ăn sang, mặc đẹp, luôn muốn cho nhu cầu bản thân sử dụng những sản phẩm tốt kèm theo đó là chất lượng đảm bảo đáp ứng nhu cầu. Dầu gội- một sản phẩm đã quá quen thuộc với con người hiện nay. Nhiều người đã chọn cho mình những sản phẩm phù hợp. Không đơn thuần chỉ là gội cho sạch mà còn đảm bảo những vấn đề về tóc. Chẳng hạn như qua khảo sát, chúng tôi đã nhận thấy được nhu cầu con người về việc lựa chọn dầu gội cho bản thân phải đáp ứng về da đầu sạch, tóc phải khỏe, không gây kích ứng da, có mùi thơm nằm khoảng 32,6% về nhu cầu củng như sự phổ biến về thương hiệu củng là 32,6%. Việc lựa chọn về thương hiệu củng là một vấn đề đáng quan tâm hiện nay đòi hỏi phải có mức độ sử dụng nhiều, đáng tin cậy. Song bên cạnh đó, nhu cầu về giá củng là một phần. Không phải ai củng đủ khả năng để chi trả một khoản tiền quá cao cho một thương hiệu dầu gội nổi tiếng chẳng hạn nó chỉ nằm ở mức ( 21,74%) kém 0,7 lần so với yếu tố đáp ứng nhu cầu vấn đề của tóc. Tuy nhiê, số lượng ý kiến của người mua khi sử dụng dầu gội chỉ đơn thuần là làm sạch bụi bẩn trên tóc thì khá ít chỉ 13,04%.Qua đó cho thấy, lựa chọn những sản phẩm phù hợp cho da đầu cộng với thương hiệu luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu. 2. Biểu đồ thể hiện về dạng dầu gội mà người tiêu dùng sử dụng . 2. Biểu đồ thể hiện về dạng dầu gội mà......

Words: 510 - Pages: 3

Top 5 Ứng Dụng Nghe Nhạc Đẳng Cấp Miễn Phí

...phí bán hàng/Doanh thu 9.80% 13.70% 15.30% Doanh thu/TSCĐ 3.5 3.3 3 Tỷ số thanh toán ngắn hạn 2.6 2.4 2.1 Tỷ số thanh toán nhanh 0.8 1.1 1.2 Vòng quay hàng tồn kho 7.5 8.7 9.9 Vòng quay khoản phải thu 6.7 7.4 8.2 Vòng quay tổng tài sản 2.6 2.6 3 Doanh lợi tổng tài sản (ROA) 8.80% 9.40% 10.10% Doanh lợi vốn chủ sở hữu (ROE) 9.75% 11.50% 12.25% Lợi nhuận biên ròng 3.30% 3.50% 3.70% Yêu cầu: Sử dụng các số liệu trên để trả lời những câu hỏi sau: a. Có phải công ty đang trở nên dễ dàng hơn trong việc thanh toán nợ ngắn hạn và có lợi thế trong tín dụng thương mại (được hưởng chiết khấu)? b. Có phải công ty đang thu hồi các khoản phải thu nhanh hơn không? c. Có phải đầu tư của công ty vào các khoản phải thu đang giảm? e. Có phải đầu tư của công ty vào hàng tồn kho đang tăng? f. Có phải vốn của các nhà đầu tư đang sinh lời nhiều hơn? g. Có phải là các tài sản của công ty đang được sử dụng hiệu quả? h. Có phải chi phí bán hàng của công ty đang giảm trong 3 năm gần đây? Bài 11: Hai công ty cạnh tranh trong cùng một ngành đang được một ngân hàng phân tích nhằm ra quyết định cho vay 1 trong 2 công ty. Thông tin từ báo cáo tài chính của hai công ty được cho dưới đây: Dell HP Dell HP Số liệu từ BCĐKT ngày cuối năm Số liệu từ báo cáo KQKD Doanh thu 660,000 780,200 Tài sản Tiền 18,500 33,000 Giá vốn hàng bán 485,100 532,500 Khoản phải thu 36,400 56,400 Chi phí trả lãi 6,900 11,000 Thương phiếu 8,100 6,200 Thuế thu nhập 12,800 19,300 Hàng tồn kho 83,440 131,500 Thu nhập ròng 67,770......

Words: 2944 - Pages: 12

Rabbits

...Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at all these rabbits! Dang, Look at......

Words: 631 - Pages: 3

Gacon234

..."Anh ơi !cho em xin 2 ngàn mua bánh mì,từ sáng tới giờ chưa có cái gì vào bụng...'' . Tôi giật mình ngẩng mặt nhìn lên ,thì ra là một cô bé rất còn trẻ,mặt mày ủ rũ chân tay dệu dạo ,tôi móc túi dúi vội ít tiền lẻ vào cái bàn tay đang run lên vì đói,trong đầu chợt tự hỏi sao trông như thế kia mà lại đi ăn xin được nhỉ ,mải suy nghĩ miên man ngoảnh lại đã thấy đâu mất rồi. hai tuần sau ,tôi đang đi lang thang trong công viên thì bị một người nhảy xổ ra chặn đường : - ''Anh ơi !cho em xin 2 ngàn ...'' Cái giọng nghe quen quen như tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải ,ngẩng mặt nhìn lên tôi nhận ra chính là cô bé hôm trước cũng xin tôi 2 ngàn mua bánh ,nhưng sao hôm nay khác quá vậy ,chẳng có vẻ gì là ăn xin cả mà giống con nhà khá giả thì đúng hơn ,tôi đang thộn mặt ra thì cô bé vừa cười vừa nói oang oang, -" em đùa anh đấy ,tai bọn bạn em nó thách em đi xin được tiền của ai ,thấy anh chiều nào cũng lang thang trong này lên em nhảy ra xin anh đó ,bọn bạn em chúng nó ngồi đằng kia kìa" Nhìn theo tay cô bé ,chỉ thấy dăm ba cái đầu lố nhố sau gốc cây xà cừ cười rũ rượi . mặt tôi lúc đó trầm hẳn xuống ,tôi cất giọng : - sao em đùa kiểu gì kỳ cục vậy ?, người ta bất quá mới phải ngửa tay đi xin,chứ đằng này ... Tôi định nói một tràng dài nhưng nhìn mặt cô bé rủ xuống ,lấm lét nhìn tôi như người biết mình sai rồi ,nên tôi thôi không nói gì nữa ... Chúng tôi quen nhau kể từ ngày đó ,thật tình cờ và như một định mệnh khó lòng thay đổi . chẳng biết số phận đưa......

Words: 1343 - Pages: 6

Sql Injection Attack

...toàn quyền trên cơ sở dữ liệu của ứng dụng, thậm chí là server mà ứng dụng đó đang chạy. Lỗi này thường xảy ra trên các ứng dụng web có dữ liệu được quản lí bằng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL Server, MySQL, Oracle, DB2, Sysbase. 2. Các dạng tấn công bằng SQL Injection Có bốn dạng thông thường bao gồm: vượt qua kiểm tra lúc đăng nhập (authorization bypass), sử dụng câu lện SELECT, sử dụng câu lệnh INSERT, sử dụng các stored-procedures [2], [3]. 2.1. Dạng tấn công vượt qua kiểm tra đăng nhập Với dạng tấn công này, tin tặc có thể dễ dàng vượt qua các trang đăng nhập nhờ vào lỗi khi dùng các câu lệnh SQL thao tác trên cơ sở dữ liệu của ứng dụng web. Xét một ví dụ điển hình, thông thường để cho phép người dùng truy cập vào các trang web được bảo mật, hệ thống thường xây dựng trang đăng nhập để yêu cầu người dùng nhập thông tin về tên đăng nhập và mật khẩu. Sau khi người dùng nhập thông tin vào, hệ thống sẽ kiểm tra tên đăng nhập và mật khẩu có hợp lệ hay không để quyết định cho phép hay từ chối thực hiện tiếp. Trong trường hợp này, người ta có thể dùng hai trang, một trang HTML để hiển thị form nhập liệu và một trang ASP dùng để xử lí thông tin nhập từ phía người dùng. Ví dụ: login.htm Username: Password: 1 execlogin.asp Thoạt nhìn, đoạn mã trong trang execlogin.asp dường như không chứa bất cứ một lỗ hổng về an toàn nào. Người dùng không thể đăng nhập mà không có tên đăng nhập và mật khẩu hợp lệ. Tuy nhiên, đoạn mã này thực sự không an toàn và là......

Words: 2132 - Pages: 9

Kroniki Times Square / The Deuce | Bells Bells Bells | Baumwollstoff Baumwolle Meterware Uni - verschiedene Farben