Bol Som Dlo Prec

In: Novels

Submitted By lucinqaa4
Words 1641
Pages 7
Bol som dlho preč

„Bol som dlho preč“ je psychologický román z roku 1962. Autorom je výnimočne talentovaný Ken Kessay ,ktorý v čase jeho vidania bol spisovateľským “zelenáč“ – mal iba 27 rokov.Neviedol štandardný , okrem iného stal sa dobrovoľníkom v programe ktorý testoval efekt nových drog, kde sa zoznámil s LSD. Neskôr začal pracovať v psychiatrickej nemocnici kde sa priblížil onomu životu mimo normálny svet .
Bolo 17 rokov po vojne, prichádadzali zlaté 60te roky, ľudia sa čiastočne oslobodili kozervativizmus a ilúzii „amerického sna“ a išli v ústrety rebéliám.
Aj psychiatria v 60tych rokoch sa považovala za modernú,experimentovala s rôznymi prostriedkami a metódami , niektoré z nich sú v dnešnej dobe zastaralé a ich účinok sa už v minulosti prejavil ako sporný, dokonca kontraproduktívny.
Tieto skúsenosti, ako aj paralely so životom mimo psychiatru , boli veĺmi zaujímavou látkou pre napísanie dnes už kultového romanu, „Bol som dlho preč“ v originali „One flew over cokoos nest“. Dielo bolo už nespočetne krát analyzované zo všetkých možných pohľadov. Od jazyka, cez symboly použité v knihe, až po postavy, bolo inscenované ako divadelné predstavenie na slovenských scénach a taktiež bolo sfilmované v réžií Miloša Formana v hlavnej úlohe s Jackom Nickolsonom.
Kuriozitou je, že sám Kessey film nikdy nevidel a nesúhasil s Formanovím prístupom. Je to pravdepododne kôli tomu, že Forman poňal film z inej perspektívi, a príbeh sa vo filme neodohráva očami Bromdena. Je teda postava Bromdena ako rozprávača až tak dôležitá?
V príbehu je použité „ja-rozprávanie“. Výhodou tohoto rozpávania je, že čitateľ sa môže ľahko stotožniť s postavou, keďže rozprávač je jednou z postáv. Postava tak môže vyjadrovať svoje emócie, a je rozpracovaná do detailov, a býva často veľmi autentická. Nevýhoda však je, že ostatné postavy čitateľ pozná len povrchne. V tomto sa však dielo…...

Similar Documents

Akvizícia Fiat-Chrysler (Slovak)

...UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU FIAT - CHRYSLER Vypracovanie zadania na predmet Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie Bratislava Jakub Karľa akademický rok 2011/2012 1. Stručná charakteristika spoločnosti Fiat – Chrysler Fúzia spoločností Fiat S.p.A. a Chrysler Group LLC sa oficiálne udiala v roku 2009. Prvé správy o tejto fúzii sa objavili 20. Januára 2009, kedy spoločnosť Fiat súhlasila s odkúpením 20% podielu vo firme Chrysler, ktorý bol v tom období v ohrození bankrotu. Obe spoločnosti sa zaviazali, že si budú navzájom poskytovať technológie, ktoré im pomôžu v boji s konkurenciou, hlavne s firmami Toyota, Volkswagen a alianciou Renault S.A. a Nissanu. Firma Fiat S.p.A. je talianska automobilová spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1899. Zakladateľ spoločnosti bol Giovanni Agnelli. Sídlo spoločnosti je v Turíne, z čoho vychádza aj plný názov spoločnosti Fabbrica Italiana Automobili Torino plus skratka S.p.A., čo znamená Sozietà per Azioni, čo je v preklade akciová spoločnosť. Firma sa zaoberá výrobou automobilov, je to jedenásta najväčšia automobilka na svete a najväčšia automobilka Talianska. V roku 2010 predala spolu 2 410 021 automobilov. Do spoločnosti Fiat S.p.A. spolu patrí 7 automobiliek: Abarth, Alfa Romeo, Ferrari, Fiat, Fiat Proffesional, Lancia a Maserati. Fiat vyrába svoje automobily po celom svete. Mimo......

Words: 2759 - Pages: 12

Analysis of Speculative Bubbles

...začalo zaujímať veľké množstvo profesionálnych pestovateľov a z exotických rastlín sa stala módna záležitosť. Postupne sa pridávali všetky vrstvy obyvateľstva a ich ceny prudko rástli. Táto mánia zachvátila dokonca aj okolité krajiny, každý špekuloval na rast cien a bez ekonomických vedomostí a skúseností nemali žiaden dôvod obávať sa, kam to povedie. Vytriezvenie prišlo náhle, v roku 1637 následkom vyššieho dopytu ako ponuky ceny zrazu skolabovali. Ľudia stratili vieru v ďalší rast, čo viedlo k prasknutiu bubliny, ceny prudko padli a veľká časť obyvateľstva prišla o všetky úspory. V priebehu 4 mesiacov sa cibuľky obchodovali za cca 10% svojej ceny zo začiatku roku 1637. Obeťou sa stal aj maliar Rembrandt, ktorý zbankrotoval a v roku 1567 bol jeho dom predaný v dražbe. Príbeh o "tulipánovej mánií" v skutočnosti nie je len o cene tulipánov a jej pohyboch a skúmanie fundamentálnej ceny tulipánových cibuliek nám určite výskyt tejto krízy neobjasní. Samotná cena tulipánov slúži najmä ako manifestácia konečného dôsledku vládnej politiky, ktorá rozširovala ponuku peňazí a tak vytvárala prostredie pre špekulácie a nebezpečné investície. Tichomorská bublina (1711-1720) Tichomorská bublina je historicky najstaršou akciovou bublinou. Prvotný impulz pre vznik bubliny sa objavil v roku 1711. V tomto roku inicioval ministerský predseda lord Oxford založenie spoločnosti South Sea Company (SSC) s cieľom získať finančné prostriedky na úhradu nezaplatených úrokov z vojnového dlhu. Po......

Words: 11284 - Pages: 46

Servus

...nielen tvorbou ale aj životom. Romantizmus bol na územi slovenska v 19. Storočí. Na slovensku Romantizmus prevláda v prvej polovici 19. storočia Za hlavných predstaviteľov romantizmu môžeme pokladať: Ľudovíta Štúra, Andreja Sládkoviča, Ján Botto, Sama Chalupku a veľa iných. Vznik romantizmu súvisí so snahou štátou zosobitniť sa. Ideálom umelca nebol logik. Ale génius ktorého konanie bolo motivované zákutiami ľudksej duše. Do popredia sa dostáva túžba po slobode jednotlivca. Po lasicizme priŠlo mnoho individuálnych prístupov k tvorbe ktoré s urČitou dávkou voľnosti možno zastreŠiŤ pojmom romantizmus. Veľa znakov sa nemôže naraz vyskytovať v jednom diele. Toto sú niektoré znaky nachádzajúce sa v Diele * Balada je rozdelená na 3 časti * 1.časť je uváhova, nachádza sa tam aj charakteristika v závere je opis kraja * Záver ma smutný koniec janko umiera * Titanizmus (jednotlivec vzdoruje osudu) * Ľudový hrdina (pochádza z dediny) Všetci volajú janka divným pretože sa vždy búri,z nepochopenia odchádza do prírody dalej balada opisuje starých ludi ktorý jankovi hovoria o zakliatej panne, panna symbolizuje oslobodzenie a tak janko skáČe do váhu že vyslobodi slovensko na to aby apnnu vyslobodil sy musel vsetko co mal na sebe obrátit ale janko zabudol na mesec s tabakom a utopil sa Cieľom môjho referátu bolo nájsť a ukázať charakteristicke znaky romantizmu v tomto diele . Dozvedel som sa že romantizmus ma množtvo znakov ktoré......

Words: 286 - Pages: 2

Eleven Som Etnograf

...Reflections on ”Eleven som etnograf” by Karen Risager In this article Karen Risager describes what it means to work etnographically. ”The etnographic method” is described as having three different and important phases. A phase for preparation, a phase in the field and a last phase back ”home”. The etnographer will pick a topic and investigate it to the best of his efforts by reading various kinds of litterature. Afterwards (s)he goes into the field for a sufficient time observing, participating, gathering information, taking notes and anazlyzing it all before going back to communicate everything (s)he has learned to others. All of this is very important for the personal development of the etnographer. (S)he will get deep insight in another culture and understand the social and psychological situation in it, as well as helping her reflect more on her own culture and her whole foundation for trying understand others. As a teacher I would probably not go through this whole progress quite as thoroughly, but the etnographic way of working certainly gives the student a better understanding of both the foreign culture as well as his or her own. It is written in the official guidelines that the students should end up with an insight in the different English speaking countries, and be able to compare it to their own. I think “the etnographic method” is a great tool to get a better understanding of another culture compared to our own. However this is mostly applicable when......

Words: 466 - Pages: 2

Fdga

...altijd. De overheid zou moeten sturen in plaats van moeten roeien. De overheid moet aangeven welke regels voor deze steun gewenst zijn, maar moet deze zelf niet uitvoeren. Degene die een boot stuurt heeft namelijk veel meer kracht om te bepalen waar die eindigt dan degene die roeit. Sturende organisaties zoeken naar de beste methodes om hun doelen te halen, terwijl roeiende organisaties “hun” methodes zo goed mogelijk proberen te verdedigen (David Osborne en Ted Geabler 1992 : 32-35). De gemeenten moeten de clubs niet financieel blijven bij schieten. Als een club grote schulden heeft, dan zijn er meer factoren aan de orde die niet alleen door geld op te lossen zijn, zoals de ligging van de club ten opzichte van andere clubs en de ledengroei. Soms is fuseren voor een club dan een betere optie. Ten tweede ontstaat er een grote afhankelijkheid voor de gemeentelijke overheid als ze een verlies draaiende voetbalclub van hun faillissement redden. De overheid is namelijk niet meer vrij in het nemen van besluiten omdat zij een belang heeft bij haar investering en deze natuurlijk wil beschermen. “De overheid is geen bedrijf en mag ook niet als zodanig worden bekeken” (Ringeling 1993: 285), echter als de overheid gaat investeren in organisaties zoals een voetbalclub lijkt dit toch meer op een bedrijf dat streeft naar winst of resultaten dan op de publieke overheid die ervoor moet zorgen dat iedereen er uiteindelijk voordeel van heeft (Smit en van Thiel 2002). Ten derde is de......

Words: 1378 - Pages: 6

Som Slides

...Dove Hair Care on Yahoo! Yahoo! Confidential Background  Dove was launching its hair-care product in India with an ambition to deliver the most beautiful hair. Dove believed real beautiful hair is when its damage free. Key thought: Beauty is fragile…you constantly need to protect it. In most women’s minds especially in India, there is an almost inevitable tension between beautiful hair and doing damage to it, though the damage is not selfinflicted. Dove wanted to tell the truth to women that “really beautiful hair is hair without damage. The only real way to get beautiful hair is to deal with the damage that life meats out.”  2 Yahoo! Confidential Objectives  Core communication - Zero Damage (functional benefits) hair with Dove hair care Emotional Connect – Generate buzz for the brand around the thought of “real women real hair”.  3 Yahoo! Confidential Strategic Insights  Our perception about beauty is based on the standards set artificially by someone else. Dove’s philosophy is to celebrate each woman the way she is, each woman to feel beautiful and nurture herself as she is unique. Who says peahen is ugly & peacock is beautiful. May be in their species peahen is considered beautiful & peacock ugly Women should begin to question what exactly is real beauty Create disruption in the category which is currently governed by the norm of straight black hair doctored in the ads as the ultimate symbol of beautiful hair Get responses/......

Words: 1394 - Pages: 6

Social and Demographic Changes

...ako prvok nie je fenoménom iba posledných rokov, či desaťročí, ale bola súčasťou našich životov i na samotnom počiatku ľudstva. Ľudia odnepamäti migrovali tam, kde mali lepšie životné podmienky. Či už to bolo územie bohaté na vodné zdroje, na úrodnú pôdu - vhodnú na pestovanie poľnohospodárskych plodín alebo oblasť bohatá na prírodné zdroje. V týchto regiónoch potom vznikali osídlenia alebo väčšie sídla, kde hustota obyvateľstva bola vyššia ako v iných častiach krajiny. Prekvital tu obchod, výmena tovarov, úroveň poskytovaných služieb, spoločenský, kultúrny ale i ekonomický život občanov bol na vyššej úrovni. Charakteristiky a základné znaky migrácie za stovky rokov zmenili svoju formu a štruktúru, ale určite nie podstatu. Ľudia i naďalej migrujú tam, kde podmienky na život, prácu, vzdelanie a iné primárne aspekty sú priaznivejšie. Je to totiž prirodzená vlastnosť človeka. V tejto práci by som sa rád zameral nielen na príčiny migrácie, ale i jej vlastnosti a dôsledky na svetovú ekonomiku v súčastnosti, teda v 21. storočí. V rámci všeobecného delenia môžeme migráciu deliť do 4 skupín: 1. Migrácia (sťahovanie) obyvateľstva: také priestorové pohyby, pri ktorých obyvateľ mení svoje trvalé bydlisko. 2. Dočasná zmena pobytu: obyvateľ zmení bydlisko na určitý vymedzený čas, avšak miesto jeho trvalého pobytu zostáva nezmenené 3. Dochádzka do zamestnania a do škôl: pravidelný pohyb na rovnakej trase a v rovnakom čase. Je Je charakterizovaný stereotypnou pravidelnosťou a......

Words: 1365 - Pages: 6

Som Question

...Option 1: Describe the role of information systems in careers in one of the following areas: accounting/finance, human resources, marketing, and operations management, and explain how careers in information systems have been affected by new technologies and outsourcing. Information systems refers to interrelated components working together to collect, process, store and disseminate information to support decision making, coordination, control, analysis and visualisation in an organisation. Marketing information is the lifeblood of marketing process. Marketing decisions are affected by many internal and external environmental variables, so the marketing decision maker needs a great deal of information related to these variables, to predict their directions and their expected effects on the internal activities of the organization and the market, in order to make the rational marketing decisions in an uncertainty environment facing the marketing administration. Therefore, it can be said that a marketing information system (MIS) is intended to bring together disparate items of data into a coherent body of information. Hence, as Kotler's definition says, an MIS is more than a system of data collection or a set of information technologies: "A marketing information system is a continuing and interacting structure of people, equipment and procedures to gather, sort, analyse, evaluate, and distribute pertinent, timely and accurate information for use by marketing decision makers......

Words: 754 - Pages: 4

Søen Som Økosystem

...Søen som økosystem Formål 1. At undersøge nogle biotiske og abiotiske faktorer der indgår i en sø. 2. At undersøge næringssaltes påvirkning på algevækst i et kontrolleret forsøg. Teori I de søer der ikke gennemstrømmes af en å, er vandet normalt stillestående. Dette betyder at der kan være forskelle i temperatur, ilt og næringsstoffer mellem vandet ved overfladen og ved bunden. Om vinteren er vandet stort set ens temperatur i søen, på grund af det kolde vejr og der bliver mere opløst ilt. I løbet af foråret og sommeren, når det begynder at blive varmere i vejret, vil solen opvarme overfladen og der vil opstå det der hedder et springlag, hvilket betyder adskillelse af koldt og varmt vand. Når vandet bliver varmere betyder det også at primærproducenterne, planteplankton (alger) bundplanter og planterne ved bredden begynder at lave højere respiration, hvilket skaber et højt iltforbrug, som konsumenterne: dyreplankton (daphnier, tøffeldyr osv.) og de større bunddyr fx småfisk bruger. Da der er lys i de øverste vandmasser kan planktonalgerne lave fotosyntese. Planktonalgerne optager vandets næringssalte og formerer sig, hvilket starter en græsningsfødekæde i de øvre vandmasser. Planteplankton ædes af dyreplanktonen. Dyreplanktonen ædes af de såkaldte fredfisk fx skaller, som igen ædes af rovfiskene fx gedder. Der kan opstå så meget planteplankton at det ikke kan nå at blive fortæret og det synker derfor til bunds. På bunden ser forholdene meget anderledes ud....

Words: 1292 - Pages: 6

Pink Review

...ktoré v nasledujúcich odstavcoch budem porovnávať. I´m not dead je speváčkin štvrtý album vydaný v roku 2006. Recenziu, ktorú som si o tomto albume vybrala je napísaná Barrym Waltersom, ktorý je hudobný kritik pôsobiaci vo viacerých celosvetovo známych časopisoch ako Rolling Stone alebo Spin. V jeho recenzii sme si mohli hned na úvod všimnúť, že porovnal Pink k Madonne, presnejšie ich spoločný talent na posilnenie ich umenia vnútornými konfliktami. Neskôr citátom: “The album is proof that you don't necessarily need to work with rock guys if you want to rock“( album je dôkaz toho, že nie je potrebné pracovať s rockovými producentami, ak chcete pravý rock) načrtol v akom štýle je album vedený. Autor síce neopísal všetky piesne na albume, ale spravil pesničkový rozbor k najväčším hitom tohto albumu, ku ktorým nepochybne patria piesne ako Stupid Girl, U+Ur hand, Dear Mr. President alebo Leave me Alone. Pesničkový rozbor týchto piesní bol všeobecný: štýl piesne, pocity a krátka charakteristika piesne. Veľmi sa mi páčilo, že autor podporoval svoje argumenty časťou textu piesne, napríklad “... and writes a scathing letter in "Dear Mr. President","You've come a long way from whiskey and cocaine!"(... a napísala veľmi kritický list v piesni “Dear Mr. President“, časť textu: “Máš za sebou dlhú cestu od whiskey a kokaínu“). Môj celkový dojem z tejto recenzie bol taký, že autor je už expert v písani hudobných kritík, mal naštudoavný materiál, vedel o čom píše, a taktoež ani......

Words: 498 - Pages: 2

Marketing

...akoby to bolo počas letu Veľká láska ma opíja nenávisťou Je to akoby som naštvaný maľoval a milujem keď viac trpím, dusím sa A práve predtým som sa snažil utopiť, ona ma zachránila, ona ... nenávidí ma A milujem ju, počkať, kam ideš? Opúšťam ťa, nevrátim sa Bežíme späť, a je to tu znova Tak šialené, pretože keď to ide dobre je to veľké Som superman s vetrom za sebou, ona je Lois Lane. Ale keď je to zlé je to hrozné, cítim sa zahanbený, chytený Čí je to kamoš? Nepoznám dokonca ani jeho meno Položil som ruky na jej Nikdy som sa tak nízko znova nesklonil Myslím, že nepoznám, vlastne sily. Refrén- Rihanna: Len tam budem stáť a dívať sa ako ma páliš Je to v poriadku, pretože sa mi páči, ako to bolí Len tam budem stáť a počúvať ako plačem Je to v poriadku, pretože sa mi páči, ako mi klameš Milujem spôsob akým mi klameš. Eminem: Už si niekoho miloval tak veľmi, že si sotva dýchal Keď ju stretneš a ani jeden z vás nevie čo povedať Cítim to teplo Áno, príde zimnica Teraz začínaš ... zle hľadať Prisahala si že ma nikdy neodkopneš, nikdy si neurobila nič čo by ma bolelo Teraz si v každom ohľade iná, v každom slove je jed, keď plávam Navzájom stlačíš a trháš vlasy Zoškriabeš, odkopneš, odhodíš Tak som ťa vo chvíľach stratil Je to tvár, ktorá je vinníkom (?) Tak oni hovoria, že najlepšie je ísť svojou vlastnou cestou Myslím že nevedia áno Pretože dnes to bolo včera Včerajšok je preč, je to iný deň Znie to ako zlomená nahrávka Ale sľúbila si že......

Words: 3010 - Pages: 13

Som Tech. Riders

...TECHNICAL RIDERS Technical Riders merupakan informasi untuk kepentingan penyelenggaraan acara sebagai prasyarat The Soul of Magnolia sebelum melakukan pertunjukkan. Technical Riders ini juga merupakan addendum dari Kontrak Perjanjian Kerjasama antara The Soul of Magnolia dengan pihak penyelenggara. Technical Riders ini merupakan satu kesatuan yang mengikat dan tidak dapat dipisahkan dari Kontrak Perjanjian Kerjasama. Technical Riders ini meliputi Administrasi BOOKING FEE & TERMIN PEMBAYARAN Termin Pembayaran dalam 1 (satu) kali penampilan acara adalah sebagai berikut: • Booking fee untuk The Soul of Magnolia adalah sebesar Rp ___________________________________. Kemudian pihak Management akan memberikan Surat Kesediaan Tampil atau Agreement Letter pada acara yang akan diselenggarakan oleh pihak penyelenggara yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Surat Kesediaan Tampil yang sekaligus juga merupakan surat Pra Kontrak ini berlaku maksimal 14 (empat belas) hari sejak diterima pihak penyelenggara. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama, maka tanggal yang tertera dalam Surat Kesediaan Tampil tersebut kami anggap batal. • Khusus untuk Pentas Seni Sekolah / Kampus, Termin I (Pertama) The Soul of Magnolia adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total harga keseluruhan yang telah disepakati kedua belah pihak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan...

Words: 1419 - Pages: 6

Bol Terhadap Bol

...Tahun 2010 PermataBank melanjutkan program Customer Focus sebagai salah satu dari TOP 3 Priorities. Komitmen ini didukung oleh strategi dan action plan yang fokus pada peningkatan kualitas layanan kepada nasabah melalui tiga aktivitas utama yaitu: 1. memahami kebutuhan dan perilaku nasabah, 2. memberikan solusi terbaik, serta 3. mengukur tingkat kepuasan dan loyalitas nasabah. Pendapatan operasional meningkat 45,6% dengan pengendalian biaya dan risiko yang baik. Laba bersih PermataBank tumbuh sebesar 107,6% di tahun 2010 menjadi Rp996,6 miliar, menghasilkan ROA dan ROE masing-masing sebesar 1,9% dan 21,5% dari 1,4% dan 13,3% di tahun 2009. peningkatan pendapatan bunga bersih sebesar 23,2% menjadi Rp3,1 triliun di tahun 2010, yang didukung oleh pertumbuhan kredit sebesar 27,4% dari tahun 2009 ke tahun 2010. |Tujuan strategis |Ukuran strategis |Target |Inisiatif | | |Lag indicator | Lead indicator | | | |FINANSIAL. | | | | | |F1- Memperluas bauran pendapatan |Tingkat Pertumbuhan Pendapatan |Bauran pendapatan |Peningkatan Laba ...

Words: 449 - Pages: 2

Seizure Prec

...Seizure Precautions for Pediatric Bedside Nurses Over the course of their careers, many inpatient pediatric nurses will care for a patient with seizures or who is at risk for seizures. Although often anxiety-provoking, the fear can be diminished by thinking critically about each child’s seizure. The nursing management of pediatric seizures, for which patient safety is the priority, should be driven by the clinical presentation of the child’s event. This article will present an algorithm to assist bedside nurses in safely caring for children with a variety of seizure types. The algorithm can be used as a road map to assist staff nurses in safely and appropriately stocking patients’ bedsides with emergency equipment as needed for children with seizures. However, to understand the clinical symptoms of a seizure, it is important to first review basic pathophysiology and seizure classification. What Is a Seizure? Seizures are a common neurologic disorder of childhood, and many pediatric nurses will care for children with epilepsy during their careers. The term “seizure precautions” is used frequently in nursing practice; however, its definition varies among institutions. Childhood epilepsy has many phenotypes, and while some children require airway clearance and ventilatory support in the event of a seizure, many will not. The bedside equipment for a child with seizures should reflect the patient’s symptoms. To that end, an algorithm based on seizure classification and......

Words: 1256 - Pages: 6

Recruitment

...Som som vychovaná a presvedčená kresťanka, na tému feminizmu sa pozerám z dvoch pohľadov, ako moderná žena a ako kresťanka. Skutočnosťou je, že moderné fenomény, ideológie a medzinárodné interakcie medzi ľuďmi so sebou prinášajú množstvo zmien, ktoré prídu do konfliktu s platnými normami a systémy viery v spoločnosti. Ako moderná žena žijúca v progresívnej spoločnosti, tieto skutočnosti nemôžem ignorovať, ale vybrať si z nich podnety, ktoré mi pomôžu sa prispôsobiť bez toho, aby to prísliš ovplyvnilo moje kresťanské presvedčenie. Verím, že spoločnosť, ktorá je otvorená pre zmenu bez ohľadu na nepriaznivé účinky, že takáto zmena môže mať v dlhodobom horizonte, nezvýši kvalitu našej existencie. Preto, v ideálnom prípade musí existovať rovnováha medzi múdrosťami a učeniami starých myšlienok, ktoré tvoria historický základ spoločnosti a moderné nápady, ktoré sú hybnou silou royvoja a podporujú rozmanitosť spoločnosti. Marxisti hlásili, že ženy sú zámerne ukazované v stereotype, aby sa udržali dominantné ideológie prostredníctvom pánskeho pohľadu a presadzovanie kapitalizmu. Po vojnová amerika dávala dôraz na rozvoj idylky rodiny a rodinné zázemie bolo považované za vtedajšiu normu. Dva extrémy, pri ktorých ani jeden sa neosvedčil ako "recept na šťastie" pre dnešnú modernú ženu. Čas ukázal, že každá z nás je jedinečnou osobnosťou sama o sebe. V dobách komunizmu v našej krajine boli ženy, ktoré považovali za svoju "ženské poslanie" sa starať o deti a obetovali im svoje......

Words: 813 - Pages: 4

Ace Attorney 2 ... | Christmas Dresses HOT | El Bebe Jefazo 3D BluRay 3D 1080p